1434. Morsø Nørreherreds ting


Tingsvidne af Morsø Nørreherreds ting om, at der aldrig har været rejst sag om det gods i Vester Jølby, som fru Maren af Digsind havde skødet til Dueholm Kloster.

Tekst efter reg. (1591).

Tekst

Ett pergamendtz things winde, daterit Nørherritz thingh aar 1434, at ther aldrig haffuer werit klagitt paa den skøde frue Marin aff Dygesøe haffde giordt prior paa thet godtz y Wester Jølbye. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster