1435. 10. februar.


Jens Torbensen (Sparre), væbner, lejer på livstid med Roskilde kapitels samtykke Birkendegård og -by (Skippinge herred) af biskop Jens i Roskilde, med det vilkår at han hvert år inden kyndelmisse skal betale biskoppen 21 pund korn, halvt rug og halvt byg, af gårdens afkast. Efter Jens Torbensens død skal hans arvinger beholde godset indtil næstkommende påske og betale landgilden. Såfremt Jens Torbensen ikke holder de i brevet nævnte betingelser, har biskoppen ret til at tage gården tilbage.

Tekst efter A.

Tekst

Alle mæn thette breff see eller høre helsser jek Jens Thorbørnssøn aff wapn ewinneligh meth gudh ok giør widerlicht meth thette myt opnæ breff mik j leyæ at haffue anammet æffter hietherlicht capitels wilghe oc samthicke j Roskilde aff hietherlicht father bescop Jens bescop j Roskilde gotz som ær Byrkynghe gardh oc Byrkynghe by swa længæ som jek lewer meth agher oc æng skow oc fyske wadn wat oc thywrt hwat ther helst till ligger ænkte wndertaget vden bescops tyndæn oc ondeleghe sagher meth swa dant skell at jek forde hietherligh father eller hans effter kommere ther aff giwe skal eet oc tywe pund korn halfft rwgh oc halfft bygh oc ydet j Roskilde hwert aar jnden kyndelmøsse ♦

Item schal jek[1] ey wære forde bescop Jensse kyrke eller hans klerkery amod j nagher wræt sagh oc skal jek forde gotz halde byght oc besat æffter myn macht oc enghen mækthig man skal jek thet lade vden forde bescop Jensse mynne ♦

Item naar jek aff ganger oc døth er tha skule myne arwinge behalde forde gotz til næste pasche effter myn døth oc betale landgildet oc føræ theres aff oc antwordhæ tha fran them gardh oc gotz meth bigning oc bethring som thet tha fyndes ♦

Wordhe thet oc swa at jek thesse article jcke hwlde tha skal forde bescop Jens æller hans effterkommere haffwe fwld macht forde gardh oc gotz igen at taghe vden nagher mantz hynder ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis nobilium virorum Petri Taa et Andree Petri armigerorum presentibus est appensum ♦

Datum anno domini mcdxxxquinto die sancte Scolastice virginis ♦

1. jek] jek herefter slettet, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.