1435. 22. marts.


Morten Hartvigsen, bymand i Køge, erkender at skylde Jens Clementsen, rådmand i Roskilde, to lødige mark i stæderpenninge, for hvilken sum han pantsætter ham en gård i Skt. Pauls sogn i Roskilde. Jens Clementsen skal oppebære gårdens indtægter uden modregning i gældens hovedstol.

Tekst efter A.

Tekst

Alle men thettæ breff se eller høre læsis helsser jec Morten Harthwigssøn byman j. Køghe ewinnæl[i]ghe[1] meth guth ♦ Thet scal alle men witerlicht w[a]re[2] nerdes oc kommescullendes [at] j[ec] [b]e[ke]nnes[3] mic meth thette mit opne breff [a]ff[4] ræt giel[d][5] plictogh [atwæ]re[6] besk[eth]en[7] man[8] thenne brefførrer Jens Clem[end]ssøn[9] ra[t]h[man i][10] [R]oskilde two lødughe mark weth stæternninge re[gne]s[c]ullendes[11]

Fore huilk[e][12] ford[e][13] nninge jec tilpant sæ[tter][14] [th]en[15] fo[r][d]e[16] [Jens][17] Clemendssøn min garth liggendes j Roskilde v[ti] s[ancti Po]wels[18] sogn north[en][19] [næ]st[20] hoos Torfgaden wti huilk[en] gar[t]h[21] so[m][22] He[nrik][23] Dugheswen forthum vtibothe hw[es s]yæll[24] guth ha[we][25]

Meth s[w]oda[n]e[26] wilko[r j][27] mellom oss t[e]lforen[28] først at for[n]e[29] Jens Clemendssøn scal haue then samme garth vti the fire første sam[felde][30] aar f[o...][31] han scal løses fran hanom <at> [b]rwghe[32] efft[er][33] hans nytte oc gaffn . wornethe vti at sætte oc wt aff effter hans wilghe oc landgilde wpatbære aff then sam[mæ][34] garth oc enkte regne scullendes vt[i][35] hou[it]pænni[n]ggen[36]

Tilbinde[r][37] jec mic oc mine arffuinge atfry hemle oc loghlighe tilatstande then forne Jens Clemendssøn oc hans arffuinge then forne garth meth alle sine tillighelsse fry oc wmbeuoren fore all[æ][38] menss tiltale effter landzlogh swo lenge tell thess then forne garth loghlighe jgen løses fran then forne Jens Clemendssøn eller hans arffuinge weth mic eller mine arffuinge / ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis virorum discretorum Jacobi Andree et Ingvari Karlssøn consulum Roskildensium Johannis Mule villani ibidem presentibus est appensum ♦

Datum anno domini mcdxxxquinto feria tercia proxima ante annunciacionem beate Marie virginis ♦

1. ewinnæl[i]ghe] usikker læsning, A. 2. w[a]re] usikker læsning, A. 3. [at] j[ec] [b]e[ke]nnes] usikker læsning, A. 4. [a]ff] usikker læsning, A. 5. giel[d]] usikker læsning, A. 6. [atwæ]re] usikker læsning, A. 7. besk[eth]en] usikker læsning, A. 8. man] usikker læsning, A. 10. ra[t]h[man i]] t og m usikker læsning, A; an i suppleret. 11. re[gne]s[c]ullendes] gne suppleret; c usikker læsning, A. 12. huilk[e]] usikker læsning, A. 13. ford[e]] usikker læsning, A. 14. sæ[tter]] usikker læsning, A. 15. [th]en] usikker læsning, A. 16. fo[r][d]e] usikker læsning, A. 18. v[ti] s[ancti Po]wels] usikker læsning, A. 19. north[en]] suppleret. 20. [næ]st] usikker læsning, A. 21. huilk[en] gar[t]h] usikker læsning, A. 22. so[m]] usikker læsning, A. 24. hw[es s]yæll] usikker læsning, A. 25. ha[we]] usikker læsning, A. 26. s[w]oda[n]e] usikker læsning, A. 27. wilko[r j]] usikker læsning, A. 28. t[e]lforen] usikker læsning, A. 29. for[n]e] usikker læsning, A. 30. sam[felde]] usikker læsning, A. 31. f[o...]] o usikker læsning; herefter ca. 15 ulæselige tegn, A. 32. [b]rwghe] usikker læsning, A. 33. efft[er]] usikker læsning, A. 34. sam[mæ]] usikker læsning, A. 35. vt[i]] usikker læsning, A. 36. hou[it]pænni[n]ggen] it suppleret; n usikker læsning, A. 37. Tilbinde[r]] usikker læsning, A. 38. all[æ]] usikker læsning, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.