1435. 26. marts.


Brune Erik (Eriksen Banner (Høeg) til Hedegård), væbner, skøder Dueholm Kloster to gårde i Vester Jølby mod sjælemesser for sig selv og sine slægtninge; til gengæld skal han have klostrets hovedgård Digsind for livstid mod en årlig ydelse på fire pund korn; efter hans død skal både hovedgården og de to andre gårde tilfalde klostret.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle[1] men thette breff see eller høræ læses helser iegh Brwn Erik wæpnær ewingeligh meth guth ok[2] kwndgiør iegh alle men nw ære och komme skall at iegh hawer giort so dan dedingh som æffter staar skrewet meth regelbwnden men och renlyweth priær och brøther i sancti Johannis closter Dwholm i Morsæ so at iegh skall hawe there howet gardh Digisendæ i Wester Iølby i Morsæ in mynæ daghe ♦

Item skulle the lathe begaa myn fadher myn modher myn hwsfruæ Yngeborgh myn brødher Nis Ericssøn och Ies Ericssøn och andher myn foreldher een tijdh hwart aar meth alle preste i theres closter so længy iegh lewer

Item fyrst iegh aff gaar tha skulle the holle een ewæ mæsse een dagh i hwar wghe i forde closter for myn och myn forelder siæle ffor then samme wilkoor och fordell ther the hawe gort och skulle gøre megh bodæ i myn liff och æffter myn døøt tha hawer iegh meth mynæ wenners raadh och samthycke oplath och skiøth forde closter Dwholm too[3] gardæ i Wester Iwlby then enæ skyldher sex pund korn[4] och then annen meth too[5] meth øgh och holzkorn och alt thet forde gotzes tilliggilsæ woth och thyffrt och ænthet wntaghet meth all then iordh iegh hawer i then forde byd e huat thet heltz ær ♦

Item skall iegh giwe them i mynæ daghe hwart aar firæ pund korn och ydhe thet indhen firæ swndæ i Morsæ e hwar the megh til seyæ ♦

Item først iegh affgaar tha skall alle thessæ forde gotz bode Digsændæ gard och them (!) samme som iegh hawer skiøth them meth myt opnæ breff falde frij til closteryt meth alle rætte ♦

Och[6] tilbyndær iegh megh och myn arwingæ at frij then forde closter thet forde gotz for alle mæntz til tale ♦

Til wintnæs byrdh hengher iegh myt inciglæ for thette breff meth andre gode mæntz so som ære her Niels Krabbes ther riddher ær Niels Ericksøn aff Longhtindh och Eskel Nielssøn aff Wibthorp ther wæpner ære

Datum[7] anno domini mcdxxxv[8] sabbato post festum annunciacionis ♦

1. Alle] A gennemstreget m. rødt, Aa. 2. ok] O gennemstreget m. rødt, Aa. 3. too] Her begynder understregning m. rødt, Aa. 4. korn] Her slutter understregning m. rødt, Aa. 5. too] I marginen tilføjet m. rødt blæk viii pund, Aa. 6. Och] O gennemstreget m. rødt, Aa. 7. Datum] D gennemstreget m. rødt, Aa. 8. mcdxxxv] Herefter slettet sabbatum, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.