1435. 11. april. Malmø


Borgmestre og rådmænd i Malmø har med byens indbyggeres samtykke lavet en overenskomst med Peder Lykke (Bille), ærkebiskop i Lund, kapitlet og domkirkens kirkeværge i Lund om, at det gods, de sidstnævnte har i Malmø, skal være fritaget for at bidrage til byens befæstning.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ mæn som thetæ nerwarinde breff se ellis høræ helsæ wy borgemæstere ok radmæn j Malmoghe kærlige meth wor herræ ♦ Kungøræ wy allæ swo wæl kommeskulande som nerwarinde at wy meth wore borghæres rath ok samthøkke ok til hiælp ok nøtte wort herskap ok wor by ok meninge landens hiælp hawæ giort een ændrekt meth werdugh ffader meth gudh erkebiscop Peder Løkke j Lundh ok meth hederlikt capittel j Lwnd ok meth kyrkewerie til sankte Laurenze kyrke j samme stath j swo don mathe at the skulæ hawæ all thesse godz som her effther screfne stonde som the nw hawe j Malmoge ff[r]ij[1] ewinnelige ffor all mwrning om byen ok ffor al plankning om byæn ok ffor grifft om kring byen thog the som pa godzen bo gøre som andre borghere gøre hwer effther sin makt ♦

Fførst the godz erkebiscopen til hører een gardh østæn kyrken som Lasse Pederssøn nw vppa boor ok two garde norden gathen hwilke biscopen ffek aff[2] hoghbaren fførstæ koning Erik meth gudz nathe Danmarks Sweriks Norges Wendes ok Godes koning ok hertugh j Pommern ♦ Item capitels godz een gardh northen gathen with thinget som Ewert Skomaghere nw vppa bor ♦ Item jn gardh wæstæn næst Ffiske strædet som Twæ Swdære vppa bor ♦ Item jn gardh synnen Klædebother stredet j mellum som her Jens Dæne hawer nw ♦ Item een klædebooth meth jn heel kellere j Høye klædebother som Jepp Maghenssøn nw hawer ♦ Item thre sma gardhe østæn kyrken ♦ Item een kræmbereboth j Store kremberebother j Albrikt Hotz garth ♦ Item jn gardh synnen gathen hoos kremberæbother hwilken Bywgh bodhe vtti ♦ Item jn gardh wæster j byen synnen gathen hwilken Mangens Mwrere vttj bothe ♦ Item jn ødhe gardh hoos Korrægardh wæsten byen ♦ Item sankte Laurenze kyrke godz ♦ Fførst two swderæ bother meth gardzrwm [til][3] stranden østen næst Hennike Aghessøns garth ♦ Item jn gardh næst Botzmanz strædhe som kalles Jwer Nielssøns gardh ♦ Item jn gardh wester j byen nordhen gathen som Jep Mangenssøn nw hawer ♦ Item jn gardh ther hart hoos synnen gathen hwilken som kalles Hermen Stubbes gardh ♦ Item jn gardh ok synnen gathen lith østæn fforæ hwilken her Jeop Axelssøn ottæ ♦ Item een stenboth meth gardzrwm østæn næst Radike Parkentins gardh ♦ Item jn gardh østen næst som Hinrik Kødmangere nw vtti bor ♦ Item een klædeboth meth gardzrwm j Høye klædebother som Aghe Michilssøn nw j bor ♦ Item jn lithen gardh synnen kyrken som Powel Stenkilssøn nw hawer ♦

Tessæ fforne godz skula ware ffrij i alla mathe som ffare skrewet stonder / ♦ Ok ffor thenne fforde ffriihedh tha hawer fforde erkebiscop Peder meth gudh capitel ok kyrkeweria fforde ladet mwræ jn mwr northen næst thet østræ porthws j Malmøge sexten ffagnæ longh ok ix alne høgh ok thre stenæ thiøk ♦

Item ffongæ thesses fforde ellis therre efftherkommeræ noget meer godz j Malmøge effther thenne tidhen tha skulæ the godz gøræ som anner godz gøræ j Malmøge ♦

Item tilbindæ wy oss ok wore efftherkommere at ffrij ok til sta thenne fforde ffriiheth ok endrekt j allæ mathe som her fforæ skrewet staar til ewiigh tiidh ffor allæ the ther kunne pa talæ ellis hindræ j nogræ mathe ♦

Til ydermer wissæ ok fforwaring at thenne fforde ffrihedh ok endrekt skal stadug ok ffast j allæ mathe tha hawe wy[4] fforde borghemæstere ok radmæn ladet hængt wort bys jnceglæ her fforæ thetæ wort opne breff meth wyliæ ok wydskap til stadfestilse ok wythnisbyrdh ♦

Datum Malmogis anno domini mocdoxxxquinto fferia secunda proxima post dominicam palmarum ♦

1. ff[r]ij] utydeligt, A. 2. aff] aff herefter slettet, A. 3. [til]] hul i brevet, A. 4. wy] ov. l., A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.