1435. 3. maj. Halmstad


Præliminær voldgiftsafgørelse i sagen mellem kong Erik 7. af Pommern og det svenske rigsråd, afsagt af begge parters voldgiftsmænd. Ifølge forslaget skal kongen og det svenske rigsråd mødes i Stockholm på den næstkommende Skt. Olavs dag for at indgå forlig. For at opnå enighed mellem de to parter foreslås blandt andet, at kongen omgående skal overgive alle rigets landsdele og slotte med tilhørende len og lade Sveriges indbyggere benytte deres lov og privilegier. Indbyggerne i Sverige skal til gengæld betragte kong Erik som deres rette konge.

Tekst efter A.

Tekst

Thet scall alle men widerlicht w[a]re[1] som thette breff se eller høre / ath wi Jens meth gudz nathe biscop j Roskilde / Axell Petherssøn / Eric Nielssøn Steen Basse / Morten Jenssøn / riddere / Hans Laxman deghen j Lund / haffuendes full macht aff hogheboren herre[2] / oc første wor nathighe herre koning Eric meth gudz nathe Danmarcks . Sweriges . Norghes . Wendes oc Gotes . konning oc hertugh j Pomeren vpa then ene sidhe / oc wi Olaff meth gudz nathe erkebiscop j Vpsale / Knwt j Lynkøping / oc Sigge j Skara meth samme nathe biscope / Niels Ærengiselssøn riddere oc laghman j Sudermanneland / Knwt Jonssøn laghman j Westragylland / Maghens Green awapn / sammelethes ful macht haffuendes aff righens rath oc men . oc alle andræ jnbyggere j Swerighe vpa then andra sidhe / til atafflegge oc forlighe all twedracht oc missemmye som her till warit hauer mellom forde wor natheghe herre koning Eric oc righens rath . men oc jnbyggere j Swerighe forescreuene / huelken twedracht oc missemmye set war vm Mortens møsse tiidh nest foregangen vpa een retgang vtatsie j Stocholm vpa wor frue dagh nativitatis nest tilkommendes som breffuen som ther vpa giffuit ere vtuise / wore till sammen j Halmstadhe / aar effter gudz byrdh thusendefirahwndrethe threttywghe oc pa thet fæmpte / vpa helghekors dagh invencionis / oc haffue endractelighe owerweycht forde twedracht oc missemmye . oc alle saghe som ther vpa røre kan oc them nederlaght oc ænt j swo made som her effter screffuit star / ♦

Fførst at forde wor natheghe herre koning Eric ware selff j Stocholmen vpa sancti Olaffs dagh nest till kommendes oc sammeledhes righens rath . oc fleræ gothe men aff Swerighe the ther till nyttighe ere / oc vpa alle righens j Swerige jnbyggeres weghne ful macht haue vpa then enæ sidhe / oc at tha scall . strax . meth thet første afflegges all vwilghe oc missemmye mellom forde wor natheghe herre koning Eric oc hans medherhielpere j Swerighe / oc sønnerlighe them aff Stocholm vpa een sidhe . oc alle Swerighes jnføde men oc jnbyggere oc theres metherhielpere . vpa then andra sidhe j kerlich oc wenscap . effter the tolff gothe mentz seghn . som retten sculde haffue wt saght . eller andræ vtj theres stadh . vm nogher aff them her for innen affdøthe . eller ther ey till komme kunne . som oc røres vtj forde rettegangs breff / ♦

Oc ther meth scall . all schadhe ware afftalet vpa batha sidher swosom er mellom forde wor natheghe herre koning Eric oc alle righens jnføde men oc jnbyggere j Swerighe . vnden taghen then schadhe som righens men aff Swerighe haue fonget som fongne wore j Øresund / oc vndentaghna the reghenscæp som forde wor natheghe herre koning Ericks foghethe oc embetzmen hanom plictughe ere . før en then forde twedracht vpa gik som war jntill mitsommer nw nest foregangen vforsømet rettighet j jordhegodz konungens . kronens / och alle mentz . ♦

Item scule tha . ther vfortøffrit forde righens rath . oc men . oc jnbyggere j Swerighe antworthe forde wor natheghe herre koning Eric alle land / alle slot som vbrende ere meth theres læn / oc alle andræ len oc køpstedher j Swerighe frij jgen j sin hauende wære / huelke the sigh vnderwunnet haue vtj thenne forde twedracht / ♦

Ok schule alle righens rath . jnføde men . oc jnbyggere j Swerighe holde oc haue forde wor natheghe herre koning Eric . for theres fulmectughe konning j Swerighe j hans daghe som han rettelighe till Sweriges righe walder oc kronether er / ♦

Oc at forde wor . natheghe herre koning Eric tha vfortøffrit lade forde righens rath . jnføde men oc alle andræ jnbyggere j Swerighe nyde theres lagh . screffuen ret . oc priuilegier som them bør til rette at nyde / oc han them oc righet sworet hauer . vden han kan . noghet ydermere formwue meth forde righens raatz kerlich . oc samthicke / ♦ Oc sammelethes . at forde wor natheghe herre koning Eric oc kronen . nyde all . logh . oc ret breff oc friihet . som the haue oc them bør atnyde / oc the eder som righens men hanom sworet haue / ♦

Item sambindelse breffuit som righen . ere meth samme[n]bunden[3] scall bliffue with sin fulle macht / oc thet bør foreatkomme vpa forde sancti Olaffs dagh . j Stocholm / eller oc fulkommet vidisse oc instrument ther aff j then samme stedh / ♦

Item at lænen . till the slot som forde wor natheghe herre koning Eric nw j wære . hauer . bør atbliue with slotten vfortøffrethe till forde tiidh / thoc meth swodant skel . at righens rath j Swerighe skikke ther till twaa gothe men . eller een vtj hwert len the som rethelighe wtskicke till slotten . thet som them bør atgiue jnnen forde tiidh / vpa thet at engen twedracht kommer mellom embetzmennene . oc almwghen / ♦

Item at the gothe men oc qwinne som theres jordhegotz haffue mist j Swerighe Danmarc eller Norghe vtj thenne forscreffne twedracht swosom er arffue køp eller pant theres vfortøffrith jgen fonge / vnden taghet . thet som herscapit vpa rører / oc vnden taghet thet som fran . kronen er panteth . at thet bliue stande[n]de[4] till forde dagh . vpa the forde tolff gothe mentz . seghn / oc vm theres schadhe bliue oc stondende vpa the samme tolff gothe men . hwat the sighe som dragher till semmye oc wenscap / ♦

Item vm fridhebrudh som skeed er vpa bathe sidher sidhen then frith forwisset oc bebreffuit wordh . j Stocholmen . vm sancti Mortens daghs tiidh nw nest forleden . at thet oc forbøtes vpa forde sancti Olaffs daghx tiidh meth rette eller meth wenscap / oc ath alle fonge som grepne ere j then forde twedracht . vpa bathe sidher scule haue dagh . till forde tiidh . oc tha løse lades / ♦

Item at Halland . gaa nw genisten friit till forde wor natheghe herre koningen jgen som thet førre war ♦

Item at almwghens thynge j Swerighe scall laghes . effter wor natheghe herre koningens oc righens ratz rath . j Swerighe oc samthycke . swosom almwghen . draghelicht er / oc koningen oc kronen . ere meth bestandende / oc vforsømmethe bliue . ♦

Item at droste oc marschalk skikkes vtj righet j Swerighe vpa forde sancti Olaffs daghs tiidh / ♦

Item at Engelbrecht Engelbrechtssøn scall beholde vtj sine daghe Ørebro slot oc stadh . meth the len . som Mathias K[o]telberg[5] ther till haffthe / oc gøre forde wor natheghe herre koning Eric . oc effterkommende koning j Swerighe tro thieniste ther aff . som een tro dande man . bør atgøre sin rette herre / oc scal forde Ørebro ware koningens oc kronens opne slot / ♦ Oc scall forde Engelbricht gøre forde wor natheghe herre koning Eric forwaring at nar han affgar . forde slot oc len Ørebro scall komme frij till koningen oc kronen j Swerighe ♦

Item at Eric Puke beholde Rasbohwnd[are][6] j hans daghe / oc gøre forde wor . natheghe herre koning Eric oc righet tro thieniste som hanom bør / oc nar han er affgangen . at thet tha løses aff hans arwinge . som thet pantebreff ther vpa luder oc vtwiser / ♦

Item at nw genisten maa hwer man . som meth schellichet far . ferthes feligh aff eet righe oc vtj eet annet till land oc till watn / oc hwor han hauer erende . vhindreth . oc gøre sin plicht som hanom bør atgøre hwor han er / ♦

Oc scal all feyde oc all twedracht bliue afflaghd / oc wenscap oc kerlighet bliue mellom righen . oc theres inbyggere . som best tilforen waret hauer / ♦

Oc her meth . bethe oc byuthe wj tolff forde vpa wor . natheghe herre koningens wegne swo oc vpa alle righene weghne . alle ee hwo the helzt ere vtj thesse thry righe at the her effter haue wenscap . kerlich . oc endracht . hwor meth annen til rette . ♦

Dørwes nogher atgøre her vmot han gøre thet vpa sin hals oc staa swodan ret . som then bør atstaa . som vlydugh er . sit herscap oc sit righe ♦

Till mere wisse oc bædhre forwaring at alle thesse forscreffne stycke oc articuli scule bliue faste . oc wbrydelighe . haffue wi forde tolff hengt wore jnceyle for thellighe tw breff . eens ludende . ordh fran . ordh / ♦ Thet ene beholde wi sex . som wor natheghe herre koning Erickes ful macht haffue j thesse forscreffne ærende / ♦ Oc thet anndræ beholde wj sex forde aff Swerighe . som righens ratz . oc alle jnbyggeres j Swerighe full macht haue j samme ærende / ♦

Oc til widne her vm . haffuer werdugh fadher meth guth . her Pether erkebiscop j Lund / oc welborne men / her Bo Stenssøn riddere . Hans Krøppelin / Henric Snauenborgh / Karll Knwtssøn / Knwt Karlssøn Odder Vlffssøn . Arwidh Swan . hengt theres jnceyle meth fore thette breff som giffuet er aar . dagh oc stadh . som forescreffuit star ♦

1. w[a]re] usikker læsning, A. 2. herre] herre herefter slettet, A. 3. samme[n]bunden] usikker læsning, A. 4. stande[n]de] utydeligt, A. 6. Rasbohwnd[are]] usikker læsning, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.