1435. 10. maj. Brügge


Fredsaftale indgået mellem Holland, Zeeland og Friesland(Nederlandene) på den ene side og de holstenske herrer, de seks vendiske stæder, nemlig Lübeck, Hamburg, Lüneburg, Rostock, Wismar og Stralsund, som har været i krig med kong Erik, samt alle øvrige hansestæder på den anden side. Eftersom Rostock imidlertid har indgået en separatfred med kong Erik i 1430 (se Dipl. Dan. nr. 14300814001), regner hansestæderne Rostock for en fjende, hvorfor hansestædernes rådssendebud og oldermænd heller ikke ønsker, at Rostock skal være omfattet af fredsaftalen, men såfremt Rostock kan forlige sig med de andre hansestæder, vil forliget også komme til at omfatte Rostock på samme måde som de andre hansestæder.

Tekst

Omme to commene teenen goeden payse ende vrede van alsulken gheschille ende twidracht, als eene goede wile uthgestaen hebben ende noch uthestaen tusschen den landen van Holland, Zeeland ende Vriesland an deen ziide, ende den heren van Holsten ende de sesse <Wendischen>[1] steden, alse Lubeke, Hamborgh, Luneborgh, Rostock, Wismaer ende Zond, die oorloghe ende criig gehadt hebben metten coninc van Denemaerken , ende oec den anderen goeden steden wesende in de Duudsche[2] hanze, an dander ziide, bii causen van prinsen[3] , neminghen ende anderen schaden ghedaen ende gheschiet up deen zide ende up dandere, so sin bii middele van hooghen ende moghende prince, mynen heren, den graven van Estampes ende mynen heren van dem raide ons geduchts heren ende princen, myns heren shertoghen van Bourgonien, van Braband, grave van Vlaenderen etc. , daertoe bi densulven onsen geduchten here specialike belast ende ghecommitteirt, ten biiwesende[4] van den ghedeputeerden van den vier leden slandes van Vlaendren, als ghemeene vriende der vorscrevenen partyen, overeenghedreghen ende ghesloten tusschen edelen, weerden ende voorsienighen heren ende lieden, mynen heren van Santes, oversten des raedes van Holland , mer Willemme van Egmond, here van Yselstein , mynen heren van der Veere, Florise van Borssele , meester Berthelmeus Alatruye , meester Henrik Uthdenhove , ende mester Adrian van der Ee , over de side van Holland, Zeland ende Vriesland; ende her Hinrik Hoyger, borghermester van Hamborgh , her Hinrik Voerraed, borghermester to Danske , sendeboden der ghemeenen stede van der vorscrevenen[5] hanse, metgaders den olderluden van derselver hanse, liggende in Vlanderen, over ende in den name van den vorscrevenen steden Lubeke, Hamborgh, Luneborgh, Wismaer ende Zond unde ok alle den anderen steden van der hanse vorscreven, de pointe ende[6] articlen hiernaer verclaerst.

<1-2> .....

3. Item want de vorscreven raddessendeboden ende ouderluden niet en hebben willen in dit bestand begripen noch vervaen de stad van Rostok, mids dat die buten de hanse[7] gedan is, ende ok viend is derselver hanse, so hebben de radessendeboden ende ouderlude in de name als boven beloft[8] , evenverre dat bii den van Rostok of haren hulperen den van Holland, Zeeland of Vriesland bynnen desen bestande eenighe schade gheschiedde, dat zii als vriende van den van Holland, Zeeland ende Vriesland hemlieden alle hulpe, troste ende bistandichede doen sullen, omme restitucien ende vergheldinghe to vercrigene, gheliic zii doen zouden haer zelfs poorters[9] ende ondersaten. Maer zo wanneer de van Rostok vorenicht zullen zin metter hanse, zo wurden zii in dese sake begrepen ghelic alle den anderen hansesteden.

<4-13> .....

1. <Wendischen>] Wenischen, A og Aa. 2. Duudsche] Duutsche, A. 3. van prinsen] van den prinsen, A. 4. biiwesende] biwezene, A. 5. vorscrevenen] voirseiden, A. 6. ende] ende mangler i Aa. 7. de hanse] der vorseiden hanse, A. 8. beloft] beloft is, Aa. 9. poorters] poorters, Aa; portirs, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.