1435. 9. juni. Uppsala


Det svenske rigsråd meddeler Reval, at rigsmødet i Uppsala er villigt til at fuldbyrde den forligsaftale, som er blevet forhandlet mellem kong Erik og det svenske rigsråd i Halmstad 3. maj 1435, såfremt kong Erik på enhver måde vil lade svenskerne nyde deres rettigheder og deres gamle privilegier. Dog frygter det svenske rigsråd, at kong Erik ikke vil holde sig til aftalen, eftersom Stockholm til stor ulempe for det svenske rige er blevet befæstet, og eftersom kong Erik har i sinde at komme til Stockholm med en stor styrke til sankt Olufs dag, dvs. 29. juli. Derfor beder det svenske rigsråd Reval om at komme det svenske rigsråd til hjælp, såfremt der skulle ske overgreb mod det. Endvidere meddeler det svenske rigsråd Reval, at enhver, som vil sejle fra de tyske lande med deres varer, skal være velkommen alle de steder i Sverige, hvor svenske mænd råder, og at de dér skal være fritaget for told og andre byrder. Endelig beder det svenske rigsråd Reval om at meddele indholdet af brevet til alle de andre livlandske stæder.

Tekst

Den ersamen v{oe}rsichtigen heren . borgermesteren unde raadluden tho Revele, kome desse breff mit werdicheet ♦

Unsen vruntliken grote myd wunsche alles heyles <tovoren>[1] Jn gode ♦

Eersame leve unde besunderyge[2] gude vrunde ♦

Wj kundigen iuwer vorsichtigen leve to wetende, dat wj nw vorsammeld weren hyr to Upsala myd den mesta[3] deelen unses rikes vriegeboren mannen . koopsteden unde van der ganczen gemeenycheet van Sweden, unde hebben {oe}vergewogen de degedynge, alse begreepen was to Halmstede tuschen koning Erik unde uns unde deme rike to Sweden / unde syn so mid eendracht voreenet[4] / alse m{oe}ge wy genyten unse bescrevene recht unde unse olde privilegia Jn allerhande maate, so wyllen wy fulboorden de vorbenomede degedynge / ♦

Weret ok so, alse got vorbede, dat de vorbenomede koning Erik wyl sik[5] anders bewijsen, als wii uns <genoch>[6] bevr{ue}chten beyde[7] dorch den wyllen, dat de to Stocholm hebben gebuwet de stat tor were[8] , desseme rike to ungemake, schade unde vordreete[9] / Ock umme den w[illen dat] koning Erik reedet[10] sik to komende mid grooter macht / to me Stocholme uppe den vorbegrepennen dag[11] Sunte Olaffs[12] / ♦

Dar umme bydde wj Jw, leven heren, gude vrunde[13] , vreesche[14] gy, dat uns[15] sch{ue}t jennyge {oe}vergewalt[16] efte unrecht van deme vorbenomeden k{oe}nynge / dat gij wyllen uns[17] komen to trooste unde to hulpe / unde latet uns nycht underweegen . wente wy syn alle tiid rechtes {oe}verb{oe}dyge / ♦

Unde syn des {oe}ver eens geworden, dat wj willen myd godes hulpe unde Sunte Eriks weeren uns / tegen unrecht[18] / ♦

Item alle, de van dudzsche lande unde Juwen[19] wyllen segellen mid koopenscap / hir to Sweeden Jn allen steden[20] , dar sweedische manne raaden . so syn de uns / <unde> gode wyllekome[21] / unde de sollen[22] wesen t{oe}lle unde beswerynge vrie unde qwiite[23]

Item so bidde wy ok juwe leve / ersame leve vrunde[24] / <to> kundigen desse vorbenomede article[25] <voert>[26] Juwen vrunden unde unsen, den heren unde Jn allen juwen lifflandyschen steden[27]

Dar mede sij Gode almechtich juwe[28] ersame vorsichticheet salich unde gesunt[29] <bevolen>[30] to langen tiiden ♦

Gescreven to Upsale[31] anme veftendage[32] to pinxten Jnme xxxvten jare, under Secrete werdiger[33] vedre Jn gode unde heren . hern Olave van godes gnaden erczebiscoppe to Upsala , hern Thomas biscop to Strengnes , hern Niclis Gøtzstaffens riddere unde Engelbrecht Engelbrechtzsson , van unser aller wegen, der wj nw bruken to dessen tiiden[34]

Erczebiscop, Biscoppe, Riddere unde Knechte, Rikes raad to Sweeden ♦

1. <tovoren>] tovoen, A. 2. besunderyge] besunderlike, Ba. 3. mesta] mesten, Ba. 4. voreenet] overensgeworden, Ba. 5. wyl sik] wolde sik, Ba. 6. <genoch>] gonoch, A. 7. beyde] bette, Ba. 8. hebben gebuwet de stat tor were] hebben verbuwet de stad, Ba. 9. to ungemake, schade unde vordreete] to ungemake unde verdrete, Ba. 10. reedet] bereedet, Ba. 11. uppe den vorbegrepennen dag] uppe den dach, Ba. 12. Sunte Olaffs] dvs. 29. juli 1435. 13. leven heren, gude vrunde] leven heren unde guden vrunde, Ba. 14. vreesche] vorwresche, Ba. 15. uns] an uns, Ba. 16. {oe}vergewalt] overwald, Ba. 17. wyllen uns] uns willen, Ba. 18. unrecht] unde - unrecht, Auns koning Eriikes weren tegen unrecht, Ba. 19. van dudzsche lande unde Juwen] van Dudessche lande, Ba. 20. Jn allen steden] in alle stede, Ba. 21. so syn de uns / <unde> gode wyllekome] so - wyllekome, Ade syn uns gode willekome, Ba. 22. sollen] scholen, Ba. 23. vrie unde qwiite] qwiit unde vry, Ba. 24. ersame leve vrunde] erwerdigen heren, Ba. 25. article] articula, Ba. 26. <voert>] voet, Amangler, Ba. 27. lifflandyschen steden] den - steden, Ain alle stede der hense, Ba. 28. sij Gode almechtich juwe] sii - juwe, Asiit Gode unde juwe, Ba. 29. gesunt] sunt, Ba. 30. <bevolen>] bevolom, A. 31. Upsale] Upsala, Ba. 32. anme veftendage] amme festes dage, Ba. 33. werdiger] der erwerdiger, Ba. 34. to dessen tiiden] to desser tid, Ba.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.