1435. 11. juli.


Poul Nielsen af Nees, væbner, overdrager Dueholm Kloster en gård i Erslev, som hans svigermoder, Maren Nielsdatter, havde skødet klostret før sin død.

Tekst efter Aa1.

Tekst

Alle mend thette breff seer eller høre lesze helszer ieg Powell Nielszenn aff Nees, webner, euindelig med gud. ♦

Jeg kiendis med thette mit obne breff att ieg haffuer opladt och wnt en gaard i Ersløff som Per Nielszenn sist baade paa, thill sancti Johannis kloster Dueholm i Morsze, med alle rette thilleggilsze, som min kiere husfruis moder s. Marine Nielszdatter skøtte thilforne thill forne kloster, och tilbinder ieg mig och mine arffuinge, med hinder och hindis arffuinge, som hun haffuer sig føre thilbundenn, at fri forne kloster den forne gaard och hindis thilleggilsze, for alle de hinde kand paa tale med rette. ♦

Till windiszbyrdt henger mitt incegle for dette breff, med andre gode mends incegler, som er her Niels aff Frøszløff och Jens Nielszen borgemester i Nykiøbing. ♦

Giffuit effter gudtz aar mcdxxxv paa sancti Ketilli martyris dag. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster