1435. 22. juli.


Lyder (Lydersen) Kabel, ridder, og hans hustru Mette Jensdatter (Due) skøder Dueholm Kloster en gård i Tved og tre gårde i Korsø i Hillerslev herred, mod at klostret hver uge ved det alter, de nylig byggede i klosterkirken, skal holde tre messer – tirsdag for Johannes Døberen, onsdag for sankt Anna og lørdag for Vor Frue – som sjælemesser for dem og deres forfædre.

Tekst efter Aa og Aa1.

Tekst

Alle men thette breff see eller horæ læses helser jegh Lydher Kabell ridder och myn kiære husfruæ Mætte Jensdatter ewindeligh meth guth ♦

Vy kiænnes meth thette wort opne breff at hawe wp lat och skøt til sancti Johannis kloster Dwholm i Morssæ wort gotz som ær een gard i Starthwed i Hilderløff hæryt then som Eghert nw i boor och giwer thre pund korn til arligh skyldh och thre garde i Kosse i forde hæryt pa then ene boor Jes Pethersøn och giwer thre pund korn til skyld paa then[1] anden boer Inguord och giffuer och iij pund korn, paa den tridie boer Jens Matzszenn , och skylder och iij pund kornn thill aarlig skyld, med øg och halds korn, och alt dette forne guodtzis thilleggilsze, jnthett vndtagit, med saadann wilkoer, ath prier och brøder i forne kloster, skall lade holde try messer i huer vgge thill dommen, for det alter wi nu lod nylig bygge, i deris kircke, for mig och mine foreldre min huszfrue och hindes foreldre, en huer tisdag aff sancto Johanne baptista, om onsdagen aff sancta Anna, och huer løffuerdag om vor frue. ♦

Fordi tilbinder vi oss och wore arffuinge, at fri forne kloster det forne guodtz, for alle mends thiltale, ihuo det heldst er. ♦

Till windisbyrdt henger ieg mit indsegell for dette breff, med min kiere husfruis och andre gode mends, som er Mogens Pederszen , aff Damsgaard, och Peder Nielszen aff Wotteborg. ♦

Datum 1435 die sanctæ Mariæ Magdalenæ. ♦

1. then] Her ender afskriften i AM. 875, 4to.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.