1435. 26. juli.


Arild Svendsen, foged på Silkeborg Slot, har med sin hustru Elenes samtykke skødet hr. Aksel Pedersen (Thott) af Härlöv, ridder, gods i Volborg herred på Sjælland. Godset var tilfaldet hende efter hendes farbror, hr. Jens Knudsen, kannik i Århus, og Aksel Pedersen havde tidligere haft det i pant for 125 lybske mark. Arild Svendsen erkender endvidere at have modtaget fuld betaling for godset på sin hustrus vegne.

Tekst efter Aa.

Tekst

Allæ mæn som thettæ breff zee æller høræ helser jæk Areld Swenssøn fogit pa Silkæburg kærligæ meth guth ♦ Gør jæk widherlikt at jæk witherkænnes mek meth thettæ mith opnæ breff meth friwiliæ oc berat hugh min oc min kæræs husfruæs Elnæ oc he n næs frænders oc wæners rath oc samtyckæ haffuæ solt skøth oc afhend til ewinnæligæ eyæ vpladhet thennæ brefforær hædherlig man oc wælborn herre Axel Pætherssøn ridder j Herløff gotz j Siæland j Walborg[z] hæræth[1] liggende swo som ær j Grubbæ Ordorps howet gard oc j byen oc j gothz j Sawby wæstræ oc j Nyrop oc j Hwinæmøllæ meth allæ thessæ gotz tilligelsæ swo som ær ager oc æng skow oc fiskæ wan møllæ oc møllæ stæth dam oc damsbant woth oc thyurt ænktæ vndæn taket meth hwat naffn thet hælst næffns kan æller pa finnæs ♦

Huilket forde gotz min kæræ husfru Elnæ til ræt arff fallæn ær æffter hænnæs father brodher herre Jens Knutssøn kanik j Aars hwes siæl guth haffuæ oc forde herre Axel Pætherssøn til forn j pant haffthæ for fem oc thyuæ oc hundredæ lybeskæ mark ♦

Thy til byndher jæk mek oc minæ arffingæ forde herre Axel Pætherssøn oc hans arffingæ forde gothz fri hemlæ oc til sta for hwærs mans til tal ♦

Item hwitherkænnæs jæk mek fææ oc fult werth vp at haffuæ baræth aff forde herre Axel pa min kære husfruæs weynæ Elnæ til min fulkommæligæ nøghæ for the sam[æ][2] gothz ♦

Thy kænnes jæk mek oc min husfru Elnæ enghn ythermer retticheit j the forde gotz at haffuæ ♦

Til mer wissæ oc bethræ forwaring at allæ thessæ forne artiklæ hwar with sich stadik fast oc vbrødælig holdes skulæ tha hængher jæk mith jnsiglæ meth wiliæ oc witskap for thettæ breff ♦ Oc haffuær jæk bedeth h[æ]dherligæ[3] mæn oc wælborn som ær werdyg father meth guth bisscop Olrik bisscop j Aars Otte Nielssøn Jens Olssøn aff Heslæ Magnus Ebbessøn Langæ Aghæ Claws Jenssøn Tymmæ Kristernssøn at the skulæ allæ hængæ theræ jnsiglæ meth mith til withnisbyurdh for thettæ breff ♦

Datum anno domini mocd xxx quinto in crastino sancti Jacobi apostoli ♦

1. Walborg[z] hæræth] usikker læsning, A; rettet fra Walborg hæræthz. 2. sam[æ]] usikker læsning, A. 3. h[æ]dherligæ] usikker læsning, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.