1435. 26. juli.


Biskop Gert (Pedersen Gyldenstjerne) af Børglum foretager med sit domkapitels samtykke et mageskifte med Dueholm Kloster, således at biskoppen får klostrets gårde i Boddum, Skovsted, Villerslev, Hørdum, Hunstrup og Bejstrup mod at overlade klostret Lødderup Bisgårde, møllerne og Tagemark, samt en gård og øde jord sammesteds; mageskiftet skal vare i biskoppens og prior Jens Bruns levetid og 20 år efter deres død, hvorefter biskoppens efterfølgere kan lade det gå tilbage.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle[1] men thette breff see eller høræ læses helse wy Gerdh meth gutz nathe confirmatus til Børlom biskopp dom ewindeligh meth guth och[2] kwndgiøre alle nw ære och komme skulle ath wy hawe meth worth capittels radh giort sa dan dethinge meth regelbunden men och beskeden her Iens Brun priær i Dwholm i Morsæ och hans conuentæ i thet samme stedh so at wy skulle hawe theres gotz i Thydh til mageskyfftæ fyrst een gardh i Bodom skyller thry pund korn som Thøgierdh nw paa boor / two garde i Skoffzsteth [3] vesten aa som skyller ɉ lest korn een gardh i Willersløff meth ij pund korn til skyld ♦

Item[4] Reffs gardh i Hyrdom meth iiij pund korn ♦

Item een gardh i thet samme stedh meth eth pund korn ♦

Item[5] een gardh i Hwnstrup meth iij pund korn huilken ær nw forlanth Jeepp Knogmos hans arwinge til sancti Michaelis dagh nw kommer eth aar ♦

Item een gardh i Hanherret i Beesdrup soghen som skyllær iij pund ♦

For[6] thette forde gotz hawe wy fanghet them wort gotz igien til mageskifftæ i Morsæ som ær Lyddrup bisgardh och mølnæ och Thagemarck och een gardh i[7] thet samme steth som skyllær thry pund korn som Pether Ymersøn nw paa boor meth alt thet ødhe iordh som wy hawe i then forde by enthet wntaghet meth so dan wilkore at thenne forde mageskifftæ skal stedigh och fasth bliwe i begges wore dawe och xx aar æffter wor dødh ♦

Lyster wore æffterkomme til Børlom bisdom æy længher ath holde ydhermere mageskifftæ tha skall wore æffterkomme til Børlom bisdom antworde priærs æffterkomme theres gotz frij i gien meth alle rætte och tilliggelsæ och priærs æffterkome[8] antworde wore æffterkomme til Børlom bisdom wort gotz i gien meth alle rætte och tilliggelsæ som for ær saffd ♦

Fforthy tilbinde wy oss och wore æffter komme til Børlom bisdom at frij forde priær och hans æffterkomme thet forde gotz och mølne och theres tilliggels for alle mæntz til tale ther meth rætte kan paa tale til forde tijdh som for ær saffd ♦

In cujus rei testimonium sigillum nostrum una cum sigillo dilecti capituli nostri in Børlom presentibus est appensum ♦

Datum anno domini mcdxxxvo in crastino beati Jacobi apostoli ♦

1. Alle] A gennemstreget m. rødt, Aa. 2. och] o gennemstreget m. rødt, Aa. 4. Item] I gennemstreget m. rødt, Aa. 5. Item] I gennemstreget m. rødt, Aa. 6. For] Her begynder understregning m. rødt, Aa. 7. i] Her slutter understregning m. rødt, Aa. 8. æffterkome] Herefter slettet aff, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.