1435. 7. august. Stockholm


Danmarks og Norges rigsråder samt borgmestre og råd i Stockholm garanterer over for Sveriges rigsråd, at kong Erik 7. af Pommern vil møde op i egen person eller repræsenteret med befuldmægtigede i Stockholm næstkommende 8. september og således opfylde betingelserne i Halmstad-forliget. Skete det ikke, ville de alligevel gennemføre mødet.

Tekst efter Hadorph l.l.

Tekst

Wij Oluff medh gudz nadh biskop i Bergen / Torleff prouest i Apostla kyrkio i Bergen / Hans Kr{oe}pelin / Jeep Däkin i Roskild / Oluff Hakonszon / Sigwidh Jenszon / Mattis Jeppeszon / Herman Möltike / Ficke Bilow / Eggert Frille / Claus Nielszon / Boo Höök / Ewert Markman / Tynne Tranmyren / Clausz Zwage / Bengt Krabbe / Pawal Pele Gulnesleff / Otte Meinstorp / Truit Laurentzszon / Hendrich Ronnow / Hindrich Bilow / Hennin Albrichtszon Skawe / Sunne Jöniszon Correwitz Marckwardh Knake / Anders Pederszon / Clausz Henrichson / Bertoldh Toringhuse / Hindrich Dotzenrode / Peder Hanszon / Ficke Magnuszon / Hans Joniszon / Hinza Biwn / Claus Anderszon Grubbe / Allgot Nielszon Barnabas / Marten Brunkeson / Jeppe Lyning / Swen Jeniszon / Erick Jonszon / Hendrich Stighson / Christiern Kaasz / Bengt Anderszon / Bertoldh Brems / Jesz Tresz / Niclis Kaisz / Peder Frijs / Hans Möltike / Hans Grupendal / Ewallt Smeker / Clausz Skinkel / Styge Nielszon / Henning Wnsteine a wapn / opa alla ware / och ware medhielparas wägna / och wij borgmestera och radh vpa stadzens wägna i Stockholm / lofwm alle medh hand och mun vpa wara goda troo och sanning / och medh fulla macht och krafft thetta for:de wart opne brefiz rijkesens radh aff Swerige / i swa matto som h ter skrifwit stander ♦ Att war naduge herra k. Erich skal ware sielf h i sin egen persona op warfruwe dagh nativitatis nästkommende / eller nokor fullmecchtiger opa hans wägna / om han sielfwer nokor swadane laghlijk och märkeligh forfall hafwer eller fra / thet han ey sielfwer tha her wara kan / till att fulldraga the daghtingan som nw begrijpin war i Halmstada / om helge korszdagh inventionis näst f{oe}rlijdin ♦ Men ware thet swa / at for:de war nadughe herra konung Erich kome hijt til Stockholm innan näste fredagh och affton / tha skal for:de daghtingen genestan begynnes att fulldrages ♦ Kan thet och icke skee / tha skal han bestandende blifwa til for:de warfrudagh / och tha fullkomnas och fulldrages som förr är rördt ♦ Ware thet swa / at han thet engaledes göra wilde / thet gudh förbiude / tha williom wij hielpa ther til äpter alla wara förmago alt thet dandemän i swadana matto / medh ähra och medh rätta bör att göra / att för:de dagtingan hållas skal obrotzliga / vthan alt arkt och hielperethe ther för:de löffte kunne komma til skada vpa bade sijder ♦ Wore thet och swa / at noker innan for:de tijdh sigh här emoot försyma wilde i hurudana matto thet sara kan / thet skal han göra opa sijn rätt / for:de dagtingan i alla matto of{oe}rsymat ♦ Och hwo sigh här vthi f{oe}rsymar som nu r{oe}rt är / han skal sta swadan rätt och plickt / som the tolff gode män som owir rättin skulde hafwa sittit / skälligit och möyeligit tyckia wara vpa for:da dagh ♦ Alt thetta för:na lofwum wij Oluff med gudz nadh biskop i Bergen / och alla klärke och frijborne män och radh för:ne vpa wara goda troo och sanning som för är rört / att haldas skal vthan alt argt och hielperede ♦ Til witterligheet och yttermeera stadhfestelse hafwom wij medh wilia och witzskap latit hängie wort secret och insigle for thetta breff ♦ Datum Norremalm apud Stockholm dominica proxima ante festum beati Laurentii anno ut supra

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.