1435. 9. august.


Knud Nielsen, borger i Svendborg, erklærer at skylde Peder Andersen 70 stædermark, for hvilken sum penge han sætter sin gård i Bagergade i pant til ham, på det vilkår at hans hustru Johanne frit skal besidde den østre gadebod, så længe hun lever. Når Knud Nielsen vil indløse gården, eller når Peder Andersen vil have sine penge tilbage, skal den ene kundgøre det for den anden et halvt år i forvejen.

Tekst efter Gammeldanske Diplomer.

Tekst

Allæ mæn thette breff see eller høre helser iech Knwt Nielssøn borghere i Swyneburgh ewi nneligh meth guth ♦ Oc kungør meth thette mit opno breff / mech aff ræt witerligh giald oc wenlict laan skyldugh at wære / een beschedin swen Pæther Anderssøn thenne breffører / halff fierdhesinne tiwghe stæther mark / gotho penninge / swosom gewe oc gænge ære til Lybek / ♦

For hwilke penninge iech hanom til eet brwghelict pant sætter myn gardh bathe meth hwss oc meth iordh / oc meth allæ sine rættæ tillydhelsse bathe vppa længilsse oc vppa bredhilsse eyntet vndan taghet / liggindes i Bagergadæ melle Per Anderssøns gardh oc bekkin / meth swodant skiell oc wilkor thet myn hosfru Iehannæ skal sielff then østre gadæbooth frii besidde oc brwghe / swo lenge hon liffwer ♦

Item hwat som forde breffører Per Anderssøn bygger eller bæthrer i mæyenshwset / eller om han bygger eet thwerhwss weth gaden oc eet bagherberghe / thet møgheligh bygning ær / han skal sættes vppa fire dande mændz sighelsse bægges wore wene / hwilke wi ther til troo vppa bathe sidher / ♦ Oc the penninge skule fylghe howet summan nar forde gardh skal igen løsis ♦

Item swo lenge som thenne forde gardh skal i pant staa for thesse forde penninge eller for flere / skal han oc i leye gaa / eller oc sælies oc affhendes / tha skal thenne forde breffører Per Anderssøn hanom nest wære for nogher for lighe penninge

Item nar iech eller myne sænne arwinge wele thenne forde gardh igen løse / eller nar forde breffører Per Anderssøn eller hans sænne arwinge wele there penninge igen hawe / tha skule the ene kungøret the andre eet halfft aar til foren ♦

Item tilbinder iech mech oc myne sænne arwinge / forde breffører Per Anderssøn oc hans sænne arwinge / thenne forde gardh at hemble frii oc frelsse for hwer mans[1] hinder oc tiltall / vtan for byschat oc for annan byes thynge swo lenge han wordher hanom eller hans arwinge loffligh aff løøst som fore screwet staar ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis discretorum videlicet Hans Hundretmarks de Ørkil Clawes Stwdz Niels Kaltzes et Andree Olofsøn civium Swynburgensium presentibus est appensum ♦

Datum anno domini mcdxxxvo vigilia beati Laurencii martiris ♦

1. mans] glemt? Gammeldanske Diplomer.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.