1435. 12. august. Stockholm


Sveriges rigsråd aftaler indbyrdes at ville forsvare det med kong Erik 7. af Pommern indgåede forlig i Halmstad med liv og gods. Hvis kongen bryder det, vil de aldrig mere vise ham lydighed.

Tekst

Sveriges rigsråd gør bekendt, at det indfandt sig vpa Langeholmen vthan f{oe}r Stockholm / och {oe}fwerwagom the dagtingan som begrijpin war i Halmstadom: Och vnderstom hano och halda williom i the matto / som äpter skrifwit star: Swa som är / att war nadigh herre konung Erich skal antwarda all slot och land i Swerige inföddom mannon / som rijksins radh rader honom til / och slotzlofwen skal igen kallas fran vthländskom herrom til rijket i Swerige fritt igen. Giör han swa / och forwisser osz fullkomliga at halda rijkit och osz widh lagh och rätt / och wara gamble frijheet och privilegia, tha skulom wij oc alt rijkit hafwa hanom för rättan herra och konung och alt rijkit i Swerige ; och all rijkesins ärende skulo ändas / stryas och radas äpter rijksins radz radh / och laghboken / bade om allmugens skatt / och alla andra rijkesins manna tunga / swa och om myntet / och annat hwat thet hälst kan wara som rijkensins bestand är arörande ; och wari thet swa / som gudh förbiude / at konungen wilde ey / som föreskrefwen star binder rigsråderne sig til at kæmpe imod med liv og gods og aldrig mere udvise lydighed over for kong Erik.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.