1435. 1. september.


Heinrich Gripeshorn fortæller Lübeck, at overdragelsen af fredsbrevene har fundet sted. Gripeshorn beretter, at han imidlertid måtte vente otte dage, førend han kunne komme til at tale med kongens repræsentanter i København, hr. Esge (dvs. Esge Jensen (Brok) til Essendrup) og Mogens Gøye (dvs. Mogens Akselsen (Gøye) til Krenkerup), eftersom kong Erik allerede var rejst, da Gripeshorn ankom til København. Gripeshorn beretter i den forbindelse, at flere af seglene uheldigvis mangler på det store brev, hvormed utvivlsomt menes den kongelige udfærdigelse af Vordingborgfreden 17. eller 24. juli 1435 (DD 1435. 17. eller 24. jul., nr. 14350717002). Hr. Esge har dog lovet at sende ham ærkebiskoppen af Lunds segl og Malmøs råds segl. Med hensyn til kong Eriks sejlads meddeler Gripeshorn, at kong Erik er sejlet afsted den 15. august med 62 skibe, herunder 5 skibe med forkastel, som imidlertid ikke var så store. Ombord på skibene var 1600 mand, gode såvel som onde. Da kong Erik kom omkring Falsterbo Rev, kom der en storm fra vest, således at kongen måtte blive i Kalmar i tre dage. Den 22. august sejlede han forbi Gotland med 43 skibe i to flåder, og han havde en stærk vind på skærene fra syd. Hvorledes det siden er gået ham, ved ingen i København. Der går mange rygter om, hvad der er sket, men Gripeshorn vil ikke skrive om dem, da de muligvis ikke er sande.

Tekst

An den[1] eerwerdyghen vorsychtyghen wysen heren, borghermestere unde rad der stat Lubyck, myt werdycheyt kome desse breff.

Mynen vruntliken underdanyghen denst n{ue} tho allen tiiden bereyt.

Juwe acbargheyt wyllet weten, alse gy my hebben bevolen, juwe breve van my tho antwarden her Eezeken unde Magnus Ghoghe unde[2] wedder tho entvande[3] , deme hebbe <ik>[4] also ghedaen.

Unde alse ik over quam, so was ik men eyne nacht tho Valsterbode unde vort vůr[5] ik over tho Kopemhaven, do was de konyngh ghesegelt, unde vant up de tiid her Eezeken unde Magnus nycht tho hus, unde lagh dar up 8 daghen eer se quemen.

So antwarde ik an dat erste her Eezeken unde Magnus des konynghes bref[a], den wolden se em naschycken myt den ersten unghevortoghert[6] , unde bogherende hochliken tho besynnende tho der dachvart.

Unde her Eezeke was my ansynde, dat ik wol wolde doen unde qweme dar mede, dar antwarde ik tho, dat dat <my>[7] nycht stunde tho dunde, ik hope dat unse raet besende dat gherne.

Item alse umme de anderen breve, de hebbe ik van my antwardet unde den groten bref[b] wedder untfanghen.

Dar entbrek ane des ertzebyscop van Lunden syn seghel unde des rades segel van deme Elboghen, men her Eezeke heft my den loven gheseght, dat he my de twe segel wyl darvore schycken, den loven hebbe ik em lovet.

Ok so breken dar ver ander segel, de dar nycht vor synt, de ghude lude synt thome Stokkesholme.

Aldus so seghede my her Eezeke unde Magnus, dat dat begrepen were in den deghedynghen, <weret>[8] dat dar dre efte vere incgheseghele an entbreke, dede nycht to der stede weren[9] , dat id darumme nycht scholde nablyven, des schole gy em wol thostan, dat dar ik nynen undanck af scholde kryghen, den loven hebbe ik em ok ghelovet.

Ok alse[10] umme den luttiken bref, den her Hinric unde her Johan hadden vorsegelt tho Werdenborgh myt den anderen steden, dar <hadde>[11] ik twe daghe noch[12] myt her Eezeken tho d{ue}nde, eer ik ene van em kryghen konde.

Item so wetet, leven heren, dat de konyngh ut deme Sunde segelde up unser <leven>[13] vrowen dagh assumpcionis[14] myt 62 seghelen[15] , dar mede weren 5 schepe myt vorcastelen, de weren nycht overrych grot, dar hadde he inne by[16] 1600 manne, ghut unde quad.

Do he umme dat Valsterscherbode ref quam[17] , do kregh he eyn groten storm van den westen, also quam he tho Calmer unde was dar 3 nacht.

Des ander[18] mandaghes na unser vrowen daghe[19] do segelde he Godland vorby myt 43 segel in twen vloten, unde hadde eyn starken wynt up de Scheren van den suden[20] .

Wo et em v{ue}rder is gheghan, dat kan hyr n{ue}ment weten[21] .

Unde hyr gheyt mengherleye ruchte, dorumme kan me nycht wars af scryven[22] .

Unde wenne ik wat enckedes vorvare[23] , dat wyl ik jw wol benalen.

Unde nemet dat nycht vor unwyllen, dat <ik>[24] jw nycht ere hebbe ghescreven, dat maket, dat ik so langhe to{ue}ede to Kopenhaven, darmede weren my de schepe entsegelt myt den norden wynde[25] .

<Hyrmede>[26] bedet aver my unde syd Gode bevolen.

Scriptum die Egydii, sub sigillo nostro.

Hinryc Grypeshorn.

1. den] dem, Aden, B. 2. unde] mangler, B. 3. wedder tho entvande] I B er disse tre ord tilføjet i brevets margin. 4. <ik>] mangler, Aik, B. 5. unde vort vůr] unde vor vort, B. 6. unghevortoghert] unvorthogert, B. 7. <my>] mangler, Amy, B. 8. <weret>] mangler, Aweret, B. 9. weren] veren, Aweren, B. 10. alse] mangler, B. 11. <hadde>] mangler, Asenere tilføjet i B. 12. noch] nůgh, B. 13. <leven>] mangler, Aleven, B. 14. vrowen dagh assumpcionis] dvs. 15. august 1435. 15. seghelen] seghele, Aseghelen, B. 16. by] mangler, B. 17. umme dat Valsterscherbode ref quam] umme - quam, Aumme dat ref quam tho Valsterbode, B. 18. ander] anders, B. 19. daghe] dvs. 22. august 1435. 20. van den suden] mangler, B. 21. weten] dat - weten, Adat kan nument weten hyr in desseme lande, B. 22. scryven] dorumme - scryven, Adat me nycht vor war scryven kan, B. 23. vorvare] weyt, B. 24. <ik>] mangler, Aik, B. 25. myt den norden wynde] mangler, B. 26. <Hyrmede>] mangler, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.