1435. 28. september. Stockholm


Biskop Jens af Oslo og Hans Krøpelin, foged på Stockholms slot, erklærer, at de efter anmodning af kong Erik 7. af Pommern har bevidnet, at dronning Margrete 1. efter hr. Mogens (Pedersen) Munk (til Bollers) død tog hans gods og penge i sin varetægt, men senere udleverede det til hans rette arvinger.

Tekst efter A.

Tekst

Alle the som thettæ breff see eller høræ / helsse wi Jones meth gudhs nadhe biscop j Oslo / oc Hans Kroppeliin / myn nadheghe herre konung Eriks foghet oc æmbitzman wpa Stokholm / awapn / kerlighe meth gudh / kunnicht gørende / at æfter thet at sommelighe aff her Magnus Munkx arfwinge / talethe til høyghboren oc mechtigh herre oc første her Erik meth guds nadhe Danmarks Swerighes Norghes Wendes / oc Gothæs / konung oc hertogh j Pomaren war nadhoghe herre / vm gots / oc penninge / som hetherligh førstynne drotning Margareta hwes siæll gudh haue hafthe bewaret sik meth / oc j sine wære anamet æfter forscrefne her Magnus Munkx døth / besynderlighe j hans gardh Boluer hoos Horsnes liggende / ♦

Tha talethe forscrefne war nadheghe herre konung Erik framdeles til oss oc sachthe swo til oss / ♦ Æfter thet at j wore j forscrefne war nadhoghe frues drotning Margretes gardh / oc folde henne daghlighe / vpa then tiidh som forde her Magnus Munk bleeff døth / sier oc berætter oss / hwro her vm scapt er / oc hwat ether witerlicht er vm forscrefne stycke / ♦

Ther wi hanom swo til swarethe at oss wel witerlicht er / oc ther æfter som forscrefne her Magnus war slaghen tha foor forde drotning Margrete til Byugholm / oc swa til forscrefne gardh Boluer oc bewarethe sik ther bothe meth goths oc penninge / oc anamethe thet j sine wære / ♦

Oc sithen ader ther æfter kom forscrefne drotning Margrete annen tiidh j gen til Byugholm / antwordedhe her Stygh Munk forscrefne her Magnus Munkx brodher godh deell gots j gen / bothe clæther oc smitzcerii til forde her Magnus Munkx arfuinge gagn oc nutte som wi forsta / oc thet schethe openbare vpa forscrefne slot Byugholm j war oc manghe andre gothe mens nærwære

Til sanende oc meer witerlichet her vm haue wi ladet wore jncigle hænges fore thettæ breff ♦

Datum [S]t[o]kholm[1] anno domini mocdoxxx quinto profesto beati Michaelis archangeli \ ♦

1. [S]t[o]kholm] usikker læsning, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.