1435. 18. oktober. Stockholm


Voldgiftsafgørelse i sagen mellem kong Erik 7. af Pommern og det svenske rigsråd, afsagt af begge parters voldgiftsmænd. Ifølge afgørelsen skal blandt andet Halland, som det allerede var fremlagt i forligsforslaget fra Halmstad d. 3. maj 1435, frit komme tilbage til kongen, og Engelbrekt Engelbrektsson og Erik (Nilsson) Puke skal beholde deres len. Kongen skal sammen med sit norske råd træffe en afgørelse om Gotland, som både de danske og de svenske gør krav på. Flere andre stridsspørgsmål henstilles til afgørelse af kongen i forening med det svenske rigsråd, dels omgående, dels på et nyt møde, der skal afholdes sankthansdag 1436 i Lødøse.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Jens meth gudhs nadhe biscop j Roskilde Sigge j Skare Magnus j Aabo Olaff j Berghen meth samme nadhe biscoppe Endreth Ærlænssøn Eric Krwmedike Cristiern Nielssøn Steen Basse Morten Jenssøn reddere Hans Krøpelin Olaff Hoghenssøn Siwardh Jonssøn a wapen kungøre alle mæn nærwærendes oc komme skulendes at høghborne første wor nadhege herre herre Eric Danmarks Sweriges Norges Wændes Gothes koning oc hærtugh j Pomeren vppa then ene sidhe oc righensens radh oc alle jnbyggære j Swerige vppa then annen sidhe hathe sæt thet jn til oss vm all sk[æ]linge[1] oc twedracht som mellom them hawer wæret jn til thenne dagh / vm huelkit the ære nw at skilde meth kærligh oc methmmyæ som the haue vpna beseglde breff vppa giwet vppa bodhe sidher wnnen taghne nogher article som the samme breff vt wyse oc meth jnne holde at wy forscreffne xii macht haue skule ther vm at siæ oc at skyliæ / oc hwat wy ther vm siæ oc gøre oc them vppa bodhe sidher beseghlde breff aff giwæ / thet wele the oc skule swo stadhucht halde ♦

Thæn første articel ær fredhebrut oc owerfaringe som skedhe ære j thenne forscreffne twedracht / hær scal thet swo vm wære oc holdes / ♦ Hwat wor nadheghe herre koning Eric oc kronen j Swerige serdelis ther aff vppa r[ø]rer[2] / thet skal wor nathege herre koning nadhelighe owersee oc effter hans radhs radh j Swerige til giwæ hwor them thøcker nøtte wære / oc the honom thet radhe wele ♦

Item vm skadhe som skedh ær mellom redderskapet oc andre ee hwo the hælst ære j righen / thet sætte wy oc wyse jn til wor nadhege herre koning forscreffne oc hanns radh j Swerige swo at han meth them trolighe til hiælppæ at thet worther meth kærlighet oc wenskap effter skællighet aff laght oc forlycht mellom malsæghende ther aa kærende ær / oc then som for sagh ær / swo at engen skæling æller twedracht thørff worthe mellom righensens mæn / oc the som hær nw nærwærendes ære / aff them som vppa kære oc them som fore sagh staa / at thet[3] hær nw aff lægges / som fore ær rørt ♦ Oc hwat som jcke kan hær aff lægges eller the hær jcke ære at thet komme fore wor nadhege herre oc righensens radh vppa en annen stæth som ther til næffnder worther ♦ Oc vm wor nadhege herre jcke kan sælff wære hoss at thet aff lægges som fore screwet staar at han tha skycke andre j syn stæth som han then maght giwer vdj syn stæth / at thet aff worther laght ♦ Wy forstaa ey at nogher kan thet bæther gøre æn wor nathege herre oc righensens radh oc at thet strax nw forkyndes / hwo noghit swo dant wel kære thet han ther vm engendh wwilghæ wp reser / vden forfølghe thet for wor nadhege herre koning oc hans radh / oc høre them ther til at thet swo aff lægges som fore staar screuet ♦

Item vm jordhe gotz som godhe mæn oc godhe quinne ær aff taghit j thenne forscreffne twedracht / thet wære sigh ærwæ gotz køp æller pant / thet skal strax wfortøffret them frijt jgen antworthes ♦ Oc thet som ther aff vpboret ær sidhen thet dæthinghin wor giordh j Halmstæthe at thet frijt jgen giwes wnnen taghit hwat som aff kronen ær vt sæt thet skal antworthes wor nadhege herre jgen som alt annet kronenne gotz ♦

Item vm fonge som fonghne ære j thenne forscreffne twedracht vppa bodhe sidher the skule nw gensten wære løøs lathne wfortøffrit ♦

Item vm Ængelbricht Ængelbrichtssøn oc Eric Pughæ ther siæ wy swo til at thet blyue som Halmstæthe brewet ther vm clarlighe vt wyser ♦

Item vm the swensche fonge som fonghne wore j Øresundh thøcker oss swo at kan wor nadhege herre holde them j the monghe aars dagh meth rætte som ther vm dæthingit ær oc the sælue haue saght at the swo dan ænde haue meth them aff Lubeke[4] tha blyue thet ther wydh / ♦ Kan thet oc ey hiælppæ at han tha løse them som man plægher at løse fonge / oc gøre them for theres skadhe som rættælighe wether bør / ♦ Hauer oc nogher sælff løst sigh æller syne swene at han gøre meth honom som honom aff rætte bør ♦

Item vm almwghens skat oc thwnge thet wyse wy jn til wor nadhige herre koning oc righensens radh aff Swerige at the thet swo besørghe oc ower wæghe at thet ær almwghen dræghelicht oc wfordærwet blyuer / oc at wor nadhege herre koning oc kronen oc righit wforsømæthe blyue ♦

Item vm Gulland / siæ wy swo at wor nadhege herre koning taghe til sigh sijt radh aff Norge oc andre godhe mæn oc skyliæ thet at effter beuisning oc skæl som dansche mæn oc swensche mæn ther vm fore føre oc thet ske vppa then dagh som hans nathe oc all thry ryghens mæn holde scule / som hær effter næffnes ♦

Item vm Halland ther siæ wy swo til thet Halland skal blyue strax jn til wor nadhege herre koning Eric / som Halmstæthe breuet ther vm vt wyser ♦ Item vm frethebruth som j Halland ær skedh fore Halmstæthe dæthingin / oc hwat sidhen Halmstede dæthingin sketh ær ther / aff owerfaringe aff swensche mæn / then fredhebrut oc owerfaringe wyse wy jn til wor nadhege her koning oc jn til righensens radh aff Swerige thet at forlighe oc aff at læggæ effter thy som fore screuet staar ♦ Oc hwat ther aff swo dan sagh ær skedh aff the j Halland byggæ oc boo thet wor nadhege herre ther meth fare effter righensens radhs radh aff Danmark som han oc the kunne kænne at bæst ær ♦

Item vm foghethe ræghenscap ther siæ wy swo til / thet hwo ther hauer hafft noghit[5] aff ether wpa ræghenscap thet han gøre ether ræghænscap til then dagh som thet ær[6] begrebet oc staar j then dæthingin som wor j Halmstædhe dæthinget / thoch thet ether nadhe then ræghenscap nathelige taghe oc anamme for gudhs skyld ♦

Item vm then bøn som righensens mæn aff Swerige haue bedhet ether nadhe vm / swo atj at thenne tijdh wele antworthe ryghensens slot oc læn swo dane mæn som ryghensens radh wele radhe ether til / ther siæ wy swo til atj at thenne tijdh meth them ther vm radhe / ♦ Kunne I ey meth them ther vm sæmmyæs thet ether nadhe tha thet sælue ower wæghe at faa them swo danæ mæn som I kunne kænne mellom gudh oc[7] ether ther ether oc ryghit ære nøttøghe / thoch jo jnlensche[8] n / effter thy som dæthinget ær mellom ether oc them ♦

Item vm sæghn oc løffte / ther siæ wy swo til / hwo hin annen noghit saght hauer eller lowet j thenne forscreffne twedracht thet hannnes / han holde honom thet æller læggæ thet aff meth mynne ♦ Wærgher sigh oc nogher oc siær ney / tha gøre ther til som neys ræt ær vden nogher sæghen [æ]ller[9] løffte ær aff dæthinget j thesse dæthingin som nw ære dæthinget thet blyue ther vm som dæthinget ær ♦

Item vm ærchibiscop ællis noghre andre haue screuet noghre breff til fræmethe herre æller stæther som wor nadhege herre ære for nær / at the tha ther scriue nw vppa jgen effter alle thry righens radhs[10] radh som hær nw ære som them thøcker at the meth skællighet scriue mwæ oc wor nathege herre maa wære til wilghe oc wærdhughet ♦

Item vm then daghen som vm ær talet thet haue wy swo ower weyet at tidhen wære sancti Johannis dagh at mytsommer / oc stædhen j Lødhese ♦

Alle thesse forscreffne article / oc hwor wydh sich haue wy alle ower weyet / oc ære vm sa[mthø]chte[11] / effter wort beste samwiid som gudh hauer oss forlæt oc kunne hær engte nøttwghere æller bæthre vdj kese ♦ Thy radhe wy ether thet vppa bodhe sidher / atj thet halde swo som forescreuet staar / ♦

Wy beseghle nw slyghe tw breff et beholder wor nadhige herre koning oc et ryghensens radh aff Swerige / ♦

Til wytne hær vm tha haue wy forde tolff hængd wore jncigle fore thette breff ♦

Datum Stockholmis anno domini mcdxxx quinto die beati Luce ewangeliste \ ♦

1. sk[æ]linge] usikker læsning, A. 2. r[ø]rer] usikker læsning, A. 3. thet] the? herefter slettet, A. 4. Lubeke] ifølge Gammeldanske Diplomer rettet fra Lybeke; denne rettelse kan ikke længere ses, men u fremstår forskrevet. 5. noghit] ov. l., A. 6. ær] ov. l., A. 7. oc] ov. l., A. 8. jnlensche] jnlen rettet fra?, A. 9. [æ]ller] usikker læsning, A. 10. radhs] ov. l., A. 11. sa[mthø]chte] usikker læsning, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.