1435. 1. november. Stockholm


Karl Tordsson Bonde, væbner og lagman i Västmanland, erkender at skylde Hans Kröpelin 100 mark, for hvilke han og hans hustru Cecilie Bosdatter (Dyre) pantsætter ham alt deres arvegods på Sjælland.

Tekst efter A.

Tekst

Jak Karl Bonde Thordssøn afwapen laghman i Wesmanna lande kennis meth thesso myno opno breffwe / aff rette oc skellike witerlike skuldh / geldskylduger wara wælbornom manne Hannus Krøpelin eller hans erwingum hwndradha mark redha swenska penninga swa got Stocholms mynte at ɉx mark gøra ena lødhugh mark / i lødhught sølff som han mik wntret hawer / i swa dana waro / som mik wæl at nøgher ♦

For huilka forscreffne c mark seter jak oc myn hwsfrw Cecilia Bo dotter / forda Hannus Krøpelin oc hans erwingum alt wort erwe godz hwar thet hælzst ligger i Syelend til pant oc[1] forwaring i alla mata effter thy som thetta wort widher festa breff[2] ther om wtuiser ♦

Til mere wisso / henger jak forde Karl Bonde mit jncigle for thetta breff ♦

Datum Stocholm anno domini mcdxxxv die omnium sanctorum ♦

1. oc] skrevet to gange efter hinanden på linjen, A. 2. breff] skrevet to gange ved linjeskift, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.