1435..


Klement (Andersen) Griis (af Nordrup) i Brorupgård lejer af forstanderen i Slagelse Helligåndshus tre gårde i Herslev i Løve herred mod en årlig afgift på otte pund korn, halvt rug, halvt byg.

Tekst efter reg.

Tekst

Clemind Griiss i Brodrops bekiendelsse breff att hand haffuer vdj leie aff forstannderen vdj helliggiestis i Slauuelsse trej gaarde liggendis vdj Hersløff[1] i Løffherrit for viij pund kornn, (halff rugh och half biugh) aarlige affgifft, ♦

Daterit anno 1435 ♦

1. Hersløff] r tilføjet over linjen i stedet for et slettet og ulæseligt bogstav, reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.