1435. .


Stralsunds borgmester og råd vidimerer et brev af Hemming (Larsen), generalprior i Johanniterordenen i Norden og på Rügen, hvori han giver Matthäus Trente fuldmagt til at opkræve den årlige afgift huspenning, som ordenen plejer at modtage på Rügen og Bornholm, til byggeudgifter ved johanniterkommenden i Maschenholz (Rügen).

Tekst efter reg.

Tekst

Thuende ens liuende borgemester och raads thill Stralsundt pergemendtz breffue, indhollendiss att the haffue seet och lest, et Hemmingii generall prior offuer sancti Johannis ordennss closter vdj Danemarck, Suerig Norge och Rugenn, breff huorudinden hand haffuer fuld macht giffuidt Mathis Trente att mue samble thennd aarlige huusspending[a] som the pleier att oppebere paa Rugen och Boringholm thill dieriss closters bygningh vdj Maschennholdte, ♦

Daterit 1435 ♦

a. thennd aarlige huusspending] DD 1.VII.156.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.