1435.


Ulrik (Stygge), biskop af Århus, erklærer, at han fra Øm kloster har erhvervet en gård i Tørring, Tulstrup sogn (Gjern herred), en gård i Salten, alle gårde og alt gods, bebygget og ubebygget, samt et møllested, beliggende i Hids og Lysgård herreder. Efter hans død skal godset overdrages til Øm kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Bischop Vlrichs bekiendelsse at haffue aff Emcloster en gaard i Thørringh y Tholstrop sogen enn gaard i Salthenn, item alle gaarde och godtz bygde och vbygde och møllestedt i Hidtzherridt och Liussgaard herridt liggendis och epter hans dødt schulle følge Emcloster, ♦

Daterit 1435 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.