1436. 7. oktober.


Sveriges rigsråd skriver til Danmarks tigsråd om kong Erik 7. af Pommern, at han ikke har efterkommet den aftale, man indgik i Stockholm året forinden, 1435, men han har tværtimod ladet slotte og lande være på udenlandske hænder, han har ikke forsvaret riget efter slotsloven sådan som aftalt, og ikke givet drost og marsk deres magt. Han flygtede og overlod riget til sin skæbne. Derfor anmoder det svenske rigsråd nu det danske om at opfordre kongen til, at han vil efterkomme førnævnte aftale.

Tekst efter Hadorph l.l.

Tekst

Wärdoge fädre ärchiebiskope och biskopom / och allom andrem wälbornom mannom / riddarom och swenom / rijksens radh i Danmarck; Wij Oluff med gudz nadh erchiepiskop i Upsalom / Knuter i Linköping / Thomas i Strängnäs medh samma nadh biskopa / Niclis Götzstasen / Gottskalck Bengtszon / Laurentz Ulfson / Götstaff Algutszon / riddera: Karl Knutszon / Knut Karlszon / Niclix Steenszen / Götstaff Ulfszon och Götstaff Sture a wapn / rijksens radh och män i Swerige / opa alle Sweriges jnbyggera wägna och närwaranda och frannwaranda / helsem wij kerlika medh Gudi! Käre herrer och gode wenner / wij hafwom skrifwit warom nadughe herra konung Erich til / och han<om> formana / som här äpter föllier:

Nadighe herre Ider är nogh witterligt huru dagtingat / bebrefwat och lofwat är nu sidst i Stockholm: Först / att J skulle styra och radha all land och slott och Upsala ödhe i Swerige medh jnländske män / som rijket waro medh bewarat / äpter Swerigis lagh / och som konungs eede vtwijsa / try slott undantagne i thetta sin. Här hafwen J giort twärt amot / och antwardat mästedelen aff for:de land och slott / och Upsala ödher vtländske män / och them swenskom mannom som rijkit är illa medh förwarat / och fremmende qwinner / rijket til förderff / och rijkens män til försmädilse och förtryckning / sätten enga troo til rijkens män / hwilke / och theras föräldre / hafwe wagit lijf och godz for Idher och Idhert bestand. Item är slotzlofwen ey swa forwaradh som sagt war. Item, J wilden enga mackt gifwa drotzeten eller marsken äpter gambla rijkesens sedwänio / och som thera embite vtkräfwer och sielfwe foren J vthaff rijket moot wart radh och böön / och lathen thet sta vthan alla rättwijsa / och i meera waanstyrelse och bekymbrelse än thet förra war / swa att engin achtar nw eller rädis annan / vthan hwar gör som han wil / och här fore är nu yppat mycken twedrächt och örligh i rijket; hwilket til att nidhtrycka och mootstanda wij enga macht hafwom; förty wij hafwom engte fast att sta vpa / och hwadske slott eller fäste / ther wij lijff eller godz bewara kunnom / och förty / at J hafwin engom gifwit nogor macht yttermeer enom än androm som folckit matte thy til / vthan ära swa gått som hofwudlösa; och then tijdh wij Eder kära herra formanada vpa Stockholm vm for:da artickla / och annor rijkens ärinde / att I them forhalda skulden äpter wart radh; tha giordin J eder wrede / och sagde innan wredis modh / att wij hafdom Eder edert affröfwat / och at J ey wilden wara war ja herre / och flere andre hardeligh ordh / swa att J lotin osz nogh vnder sta / att ey war aller owillie tilgifwin / äpter ty som dagtingat / bebrefwat och vtlofwat war / och att J wilden ey mycket styra och radha rijkit äpter rijksens radz radh: Ty käre naduge herra / förmane wij eder än / och bidiom ödmiukeliga / och högelika radom / att J här än rada böter vppa / och flyyn thet swa / att alla for:de articla warda haldna och forbettrade äpter ty som thet dagtingat war innan thetta / och fastagang nu nästkommande; och förmana wij eder ännu / att I för gudz harda helga dödh skul / och for alt gott I hafwen hafft aff Swerige / och än magin hafwa / haldin osz the eeda / som I rijkit sworit hafwin / och lathin osz niutha war lagt / beskrifwin rätt / frijheet och privilegia, och bewijser eder här vthinna thenne for:da tijdh som eder bör att göra: Skeer thet / tha magen J wita for sant / att wij williom hafwa och halda eder för war rätta / hulla / herra och konung swa lengi som i lifwen; skeer thet och ey som gudh förbiude / tha torfwin I aldrigh thya til wart manskap eller tienist äpter for:ne fastegangs tijdh / ty wörin nu swa här om som eder / och osz allesammen ligger macht vpa och wij eder wäl til troo. Alzmächtige gudh skiute eder thet ihug / som J och all Eder rijke och theres jnbyggiara blifwa ewinnelika medh bestandende! Datum Arboga anno domini millesimo quadringetesimo tregisimo sexto feria nona infra oct. Epiph. sub sigillis Olavi archiepisopi et aliorum prænominatorum ex parte omnium.

Nu käre wänner hören I swasom thet och nu vppenbart är / hvad orätt och oskälligheet och förderff osz och rijket Swerige owergaar i the gode troo wij til eder fattom . Wij hafwom ey vppa slagit swadane dagtingan / som nu sidst i Stockolm giort war / vthan for then kärligheet / tröst och bebindelse / som warit hafwer och än medh gudz hielp wara skal emellan rijken Danmarck och Swerige / och theres jnbyggiara: Ty bidiom wij Eder kärlika och högelika förmanoo / att J wille Eder swa bewijsa i Edre löffte J osz lofwat och bebrefwat hafwin vm for:da dagtingin / att for:da war nadugh herra konung hena halde / som honom bör / och förbättra thet som brister innan then tijdh som henom förelagd är. Skeer the icke / som gudh förbiude tha kunnom wij händermeer engen dagtingan sökia med war nadige herre konungen eller noger vppa hans wägna; vthan rama wart och rijksens bästa hwar wij kunnom och förmagem / och then kärleek och förbindelse ware föräldre och wij millan rijken / Danmark och Swerige giort hafwa / ther magin I fullkomblige til thy / och williom wij thet gerna halda som lofwat och bebrefwat är. Thiszlijkest begärom och troom stadelika til Eder käre wänner / ryckten och görin och bewisin Eder i for:da ährinde som forskrefwet staar / at wij alle medh gudz hielp blifwa bestandende. Datum Arboga anno domini ut supra.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.