1436. 14. februar. Gjern herredsting


Et tingsvidne, hvor fru Thora Eriksdatter (Mus) erklærer, at hun i sin enkestand havde solgt og skødet Hårup, Halved og alt sit gods i Linå sogn til biskop Ulrik Stygge af Århus, og at hun havde fået fuldt vederlag herfor i form af gods i Gullev og Nøddelund samt i rede penge. Samtidig erklærer hun, at hun selv og hendes arvinger ikke har nogen rettighed i borgen Silkeborg og dens tilliggender. Hendes nye mand, Lange Ove (Ovesen), var til stede på tinget og bekræftede rigtigheden af, hvad hun havde gjort og sagt.

Tekst efter A-reg.

Tekst

Item et tings vinde tiil Giernherritzsting at frue Thore Ericks datter / haffuer standen inden tinge och bekend att hun tilforne vdj hindis encke sede haffuer sold och skøtt til bispen allt hindis godzs vdj Haarup / Halduid[1] / och alt hindis godzs vdj Lennow sogen / och nw bekender seg att haffue faat fuld wederlag vdj / Gudeløff / Nødelund / och j rede penninge / desligeste att hun kender seg och sine arffuinge / ingen rettighed att haffue vdj Silckeborgh eller nogen hindis tilligelsse ♦ Och waar hindis hosbonde Langge Offue samme tiid selff inden tinge / och stafestede alt som forne[2] hans høstrue giort haffde baade tilforne och nw / ♦

Datum mcdxxxvjo[3] then tisdag nest fore fastelauen som[4] vor sancti Valentini dagh : ♦

1. Halduid] foran læses och i B-reg. 2. forne] mgl. i B-reg. 3. mcdxxxvjo] foran læses anno i B-reg. 4. som] A-reg.saa som B-reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.