1436. 4. april. Ålstrup


Kong Erik 7. af Pommern giver på rettertinget hr. Sten Basse låsebrev på dennes ejendomme i Nyborg.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Erik meth guths nade Danmarks Sweriges Norges Wendes och Gotes koning ok hertugh j Pomeren helse alle som bo j Danmark kerlige meth gudh och wor nadhe ♦

Thet scule j wyde ath som wy tel forn lowlige hawe tel dømt meth ware breff[a] en hederligh man ok welbyrdugh her Sten Bassæ ridder och som han ær aff iiii beskene mæn laglige inførdh j thesse effter screffne goths / først goths i Nyborgh som ær en gard sønnen nesth wor Frwæ kierke gardin ok westen nesth prestæ gardin som her Sten kiøppte aff Hinrik Hinzæssøn som Jess Pæderssøn ok Oloff Orm fordom i bodhe och then halffwe jordh meth som forde her Sten kiøppte aff Nyborgs borgere som the til forn haffde kiøppth aff Niss Jeipssøn i lenghe och bredæ som forde gard nw begrewen ær fran preste gardin och nyther tel skeppbroen meth fry forto wt gangh en gard i Søndrægadæ her Iehan Olloffsøn rider kiøppte aff Per Anderssøn som Per Dægn nw wti boor en gard j Grawæ gadhe som forde her Sten kiøppte aff Rwssæs aruinghe ok Jeipp Portænær fordum othe ok jnnæn bodhe en gardh j Nørre gadhe til grawernæ som han kiøppte aff Bodilh Rodepawys och Hans Mwremester nw j boor meth alle thesse innæn screffne gardis ræthe til ligelsæ / hws ok iordh i længe ok i brede som the nw begriffne ære / och almynnæligh steffnigh weth dagh ok ar laglige fram gangin ær ok ænghen beuisingh pa the forde garde ær omoth kommen pa then sagh tha til døme wy ok nw forde her Sten Bassæ ok hans aruinge the forde garde meth alle theres tilligilsæ som for screffwet stor til ewinnælige eyæ ♦

Och forbywde wy noger man segh meth the forde garde[1] ath beware eller hinder j gøre moth forde her Stens eller hans arui<n>ges[2] williæ och sætthæ wy then sagh ewinnælige thii<l>ssæ[3] ponnæ ♦

Datum Olstorp anno domini mcdxxxvi feria quarta proxima post dominicam palmarum ♦

In cujus rei testimonium sigillum nostrum ad causas presentibus est appensum teste Iwaro Ffos justiciario nostro ♦

1. garde] Tilføjet over linjen A. 2. arui<n>ges] aruiges A. 3. thii<l>ssæ] thiissæ A.
a. breff] Jf. 1432. 4. marts, Dipl. Dan. nr. 14320304001 .

Oversættelse

Vi Erik, af Guds nåde Danmarks, Sveriges, Norges, de Venders og Goters konge og hertug i Pommern, hilser alle, som bor i Danmark kærligt med Gud og vor nåde.

I skal vide, at eftersom vi med vore breve tidligere lovligt har tildømt en hæderværdig og velbyrdig mand, hr. Sten Basse, ridder, dette nedennævnte gods, og eftersom han af 4 gode mænd lovligt er indført i det, dvs. først gods i Nyborg, nemlig en gård sønden for Vor Frue kirkegård og vesten for præstegården, som hr. Sten købte af Henrik Henzesen – og hvori Jens Pedersen og Oluf Orm tidligere boede – og tillige den halve jord, som førnævnte hr. Sten købte af Nyborgs borgere – og som de tidligere havde købt af Niels Jakobsen – i hele den længde og bredde, som førnævnte gårds omfang nu har, fra præstegården og ned til Skibbroen, med fri fortovsudgang; en gård i Søndergade,[A] som hr. Jens Olufsen, ridder, købte af Peder Andersen, og hvori Peder Degn nu bor; en gård i Gravegade,[B] som førnævnte hr. Sten købte af Rus' arvinger, og Jakob Portner tidligere ejede og boede i; en gård i Nørregade ved gravene, som han købte af Bodil Røde-Paves, og hvori Hans Murermester nu bor, med alle disse ovennævnte gårdes rette tilliggender, huse og jord i det omfang, de nu har; og eftersom almindelig stævning ved år og dag er lovligt foretaget, men ingen adkomstdokumenter på de førnævnte gårde er fremlagt i denne sag, så dømmer vi også nu førnævnte hr. Sten Basse og hans arvinger de førnævnte gårde med alle deres tilliggender, som er nævnt ovenfor, til evig eje.

Og vi forbyder, at nogen befatter sig med de førnævnte gårde eller gør nogen hindringer imod førnævnte hr. Stens eller hans arvingers vilje, og vi pålægger sagen evig tavshed.

Givet i Ålstrup i det Herrens år 1436, onsdag efter palmesøndag.

Til vidnesbyrd om dette er vort rettertingssegl hængt ved dette brev med Ivar Fos, vor justitiar, som vidne.

A. Nuværende Kongegade.. B. Nuværende Skippergade..