1436. 4. april. Ålstrup


Kong Erik 7. af Pommern giver på rettertinget hr. Sten (Tygesen) Basse låsebrev på det gods i Jersore, som denne købte af Klaus (Hartvigsen) Limbek, og på Ringe mølle, samt på hans øvrige gods i Skam, Skovby og Lunde herreder og tillige på tre gårde i Rågelund (Åsum herred).

Tekst efter Aa.

Tekst

Wi Eric meth g[utz] nathe Danmarks Suerighes Norghes Wendes oc Godes koning oc hertugh j Pomeren helse alle men som boo j Danmark ker[li]ghe meth guth oc wor nathe ♦

Thet sculle j wide at som wi til foren loghlighe til dømd haue meth wore breff[a] een hetherligh man oc welb[ur]thugh thenne breffuisere her Steen Basse riddere oc som han er aff fire beschethne men loghlighe inførth[b] j thisse æffter schreffne gotz først gotz i Jerlsore som her Steen Basse køpte aff Claues Lønbek [c] bothe i howeth gorthen oc j byen Ræthinge mølle meth dam o[c] damsbond som ther meth rette til ligger oc alt hans gotz j huor thet ligger j Scammeheret i Scowbyheret oc j Lundeheret oc gots j Roghelu[nd] tre gorthe som Jæppe Brydie paa boor Nis Man oc Eric paa boo meth alle theris tilliggelse jhwor thet ligger oc sithen meth al[m]ynnælige stæffning with dagh oc aar framgongen er oc engen beuisning paa the forde gots ære j modh kommen paa then sa[gh tha t]ildøme wi oc nw forde her Steen Basse oc hans aruinge alle thisse forschreffne gorthe oc gotz meth alle theris ræte tilhørel[se røre]ndes oc vrørendes ængtet vndentaghet til ewinnelighe eye ♦

Oc forbiwthe wi nogher man segh meth the forde gotz atbeu[are eller] hinder j gøre j mod forde her Steens æller hans aruinges willie oc sætte wi then sagh ewinneligh thielse paa ♦

Datum Olstorp anno [domini] mo cdo xxxvio feria quarta proxima post dominicam palmarum ♦

In cujus rei testimonium sigillum nostrum ad causas presentibus est appensum teste [Iwa]ro Foss justiciario nostro ♦

a. wore breff] Kendes ikke. b. aff fire beschethne men loghlighe inførth] DD 1428, nr. 14289999014. c. som her Steen Basse køpte aff Claues Lønbek ] DD 1423, nrr. 14239999022, 14239999023 og 14239999024.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.