1436. 21. maj. Roskilde


Priorinden og hele konventet i sankt Agnete kloster i Roskilde har med samtykke fra Jens (Pedersen (Jernskæg)), biskop i Roskilde, valgt Anders Jensen af Store Havelse som forstander til deres kloster og gods, med det vilkår, at han årligt skal yde dem den rente, som de hidtil har fået af deres embedsmænd. Han skal endvidere holde deres gods bebygget og beboet og tage det under sin beskyttelse.

Tekst efter A.

Tekst

Alle mæn som thette breff see eller høre helse wy priorisse oc alt conuent j sancte Agnes closter j Roskilde ewynnelighe meth wor herre oc kungøre meth thette wort opne breff at wy alle meth berathit rath oc wiliæ effter hetherlich fathers meth guth biscop Jenses j Roskilde samthycke oc fulburth / haue keest oc vntfonget thenne breffuisere Anders Jenssøn aff Hawelse till wor forstandere till wort closter oc till wort gotz swo lenge han lewer / meth swodant schæll at han scall [sk]ibe[1] oss arlighe oc till gothe reethe alle the stycke som oss bør athaue jn j closteret aff wor rænte som wy her till haue fonget aff wore æmbitzmen

Item scall han holde wort gotz bygd oc besæt j gothe made oc forsware thet till rætte effter syn yderste macht swa lenge han leuer / ♦

Till hwes things witnesbyrth haue wy wor prierisses oc wor conuents jncigle meth forne hetherlich fathers biscop Jenses j Roskilde jncigle meth wilie oc witscap ladit henge for thette breff ♦

Datum Roskildis anno domini mcdxxx sexto secunda feria infra octavam ascensionis domini \ ♦

1. [sk]ibe] udvisket, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.