1436. 24. august. Kalmar


Hr. Jens (Andersen) Grim (Has) af Tolstrup, ridder, pantsætter alt sit gods i Djurs Sønder herred til Jens Jensen (kaldet Olufsen (Godov)) af Hessel for 50 tunge engelske nobler. Brevet skal ikke anfægte det tidligere udstedte pantebrev om samme gods.

Tekst efter reg.

Tekst

Item en wdschrifft aff ith breff att her Jens Grynn rider y Tolstrup panntsetter Jenns Oluffsøn aff Hesle sett gods y Opsysell y Nøriutland y Synndre herritt / som er enn gaard i Alsø sogenn oc by v gaard i Tolstrup i Weilleby sogenn en gaard y Reffue y samme sogenn enn gaard y Ebberup sogenn oc by / en gord y Alueløff y Liøngby sogenn for l suare engilske nobille oc att thette breff skall ey komme forne Jenns Oluffsøn till skade heller forfanng mod thett andett breff[a] hand tilforne haffde giffuitt Jenns Oluffsøn paa samme gods / ♦

Datum Calmarenn sancti Bartolomei apostels dag / mcdxxxvj / ♦

a. thett andett breff] DD 1426. 22. jul., nr. 14260722002.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.