1436.


Tingsvidne om, at arvingerne efter Peder Nielsen af Fårtoft hverken har tinglyst en skødning af deres jordegods eller udstedt noget åbent brev herom.

Tekst efter reg.

Tekst

Tingswedne at der icke haffuer werit giort skøde paa Peder Nielssens aff Førtofft hans arrfuinge paa deris jorde godtz endnu till tinge eller medt dieris obne breff, ♦

Daterit, mcdxxxvj ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.