1437. 14. januar. Malmø byting


Tekst efter A. Lakuner udfyldt efter Aa.

Tekst

Allæ mæn som thettæ breff se elles høræ helse wi Palnæ Nielssøn byfoget j Malmøge Aghæ Michelssøn Konradus aff Lippen Dytmer Vurbom radmæn Henricus Wase Niels Ønderssøn oc Niels Swenssøn bymæn j same stadh ewinnelige meth wor herræ ♦

Gøræ wi ether allæ widerlikt nærwarinde oc kommeskulandæ at aar effther gutz byrd ffiorthenhundrethe aar trediwge aar pa thet siwnde aaret mandaghen næst effther tiwnde dagh jwle tha ware skekkethe ffor oss oc ffor ffleræ gothæ mæn tha nærwarinde pa wort bything hederlige mæn her Jeop erkediegn j Lwnd oc her Winold cantor same statz oc Morthen Wlff en wor sambyman oc han [sol]dæ oc skøthæ j skødh the two fforde hederlige mæn pa therres capitels weynæ en gardh til ewerdelig eyghæ eygheskulande then gard Jeop Jenssøn ffordom radman j Malmøge ottæ oc fforde Morthen Wlff fek meth sin husfrw Anna / hwilken fforne gard som ligger wæstær j Malmøge synnæn næst Attelgathen næstæn thwærs ower ffra grabrødræ klostær holdindæ j længdæn wdmet Attelgathen tiwge alnæ oc ni alnæ eth halfft quarteer mindræ aff øster ffra Anders Anderssøns gardh och swo wæstær wd molinde item holdindæ ff[ran] Attelgathen østæn till oc swo synder wd molende thresintiwge alnæ oc halffthredie alnæ item holdær fforne gard wæstæn till ffra Attelga[then] oc swo synder wd thresintiwge alnæ two alnæ oc halffannet quarteer oc synnæn till aff østær oc j wæstær tiwge alnæ oc otte alnæ [et ha]lfft quarteer mindræ ♦

Then fforne gard swo long och swo bredh som han nw bygd och begrepen ær som her ffore screwet staar m[et]h grwnd stenkællere hws bygning gaarzrwm meth [frij ingang och wtgang] oc meth allt [anneth t]hen fforne [gaar]d[s] till[i]gels[se] oc rættig[heed eynteth] wndentaget ehwad thet hælst ær <eller> [1] neffnis kan soldæ oc skøte fforde Morthen Wlff ffra sich oc ffra sinæ arwinge jntil forde hederlige Lunde capitel til ewerdeligh eyghæ eygeskulandæ oc wederkændæ han sich ath hawæ ffolt oc alt vpboret aff thessæ fforde hederlige two domherre her erkediegn oc her cantor pa theres capitels weyne ffor fforne gard swo at han aldeles ffolkommeligh wæl ath nøyer ♦

Item ware thæsse ffire efftherne beskednæ mæn vthnæffndæ pa wort bything som ær Jachop Mangenssøn radman j Malmoge Niels Anderssøn Michel Semitssøn oc Olaff Nielssøn bymæn ath the skuldæ mole længdæn oc bredhen thennæ fforne gardz hwilket som the oc rættelige oc skællige giordæ j allæ mathæ som her ffore screwit staar ♦

Item tilbant fforde Morthen Wlff sich oc sinæ arwinge ath ffri hemblæ oc tillsta fforde hederlige Lwnde capitel thennæ fforne gardh till ewigh tidh oc ffor allæ the ther kunne vppa talæ meth nogræ handæ ræth aldeles [or]dgrant at gøræ ♦

Ath wi fforde byfoget radmæn oc bymæn hawæ seeth och hørt thettæ fforne skøthe ware j allæ mothe sw[a teel] gonget som her ffore screwit staar tha hawæ wi meth wiliæ oc widskap hængd wore jnceglæ ffor thettæ nærwarindæ breff till widnisbyrdh meth fforde Morthen Wlffs jncegl[e] hwilket han hawe[r hængh herfore] till howet jnceglæ och stadfæstilse at han hawer j allæ mathæ swo solt och skøt som her fforæ screwit sta[nder] ♦

[Datum anno] die et loco quibus supra ♦

1. <eller> ] mangler, A.

Oversættelse

Alle mænd, som ser eller hører dette brev, hilser vi Palne Nielsen, byfoged i Malmø, Åge Mikkelsen, Konrad von Lippen, Detmar Fyrbom, rådmænd, Henrik Vase, Niels Øndersen og Niels Svendsen, bymænd sammesteds, evindeligt med Vor Herre.

Vi gør jer alle, nulevende og kommende, vitterligt, at i år 1437 efter Guds fødsel, mandagen efter den tyvende dag jul, fremstod for os og for flere gode mænd, der da var til stede, på vort byting de hæderværdige mænd, hr. Jakob, ærkedegn i Lund, og hr. Vinald, kantor sammesteds, og Morten Ulf, vor medbymand, og han solgte og skødede i skødet til de to førnævnte mænd på deres domkapitels vegne en gård, som det skulle have til evig eje: den gård, som Jakob Jensen, fordum rådmand i Malmø, ejede, og som førnævnte Morten Ulf fik med sin hustru Anna; denne førnævnte gård, der ligger vestligt i Malmø, lige syd for Adelgade, næsten tværs over for Gråbrødrekloster, har ud mod Adelgade en længde på otteogtyve syv ottendedele alen, målt fra Anders Andersens gård fra øst mod vest, og ligeledes fra Adelgade i øst og mod syd toogtres og en halv alen; ligeledes er den førnævnte gård fra Adelgade i vest og mod syd toogtres tre ottendedele alen, og i syd fra øst og mod vest syvogtyve syv ottendedele alen.

Den førnævnte gård, så lang og bred som den nu er bebygget og omfatter, således som her beskrevet, med grund, stenkælder, hus, bygninger, gårdsplads, med fri ind- og udgang, og med alle andre tilliggender og rettigheder til førnævnte gård, intet undtaget uanset hvad det er og kan kaldes, solgte og skødede førnævnte Morten Ulf fra sig og sine arvinger til det førnævnte hæderværdige Lund domkapitel til at have til evig eje, og han vedkendte sig at have oppebåret den fulde og hele betaling for førnævnte gård af disse førnævnte hæderværdige to domherrer, hr. ærkedegnen og hr. kantoren, på deres domkapitels vegne, således at han var fuldt tilfreds.

Ligeledes blev disse fire efterskrevne gode mænd, nemlig Jakob Mogensen, rådmand i Malmø, Niels Andersen, Mikkel Semundsen og Oluf Nielsen, borgere, udpegede på vort byting til at måle denne førnævnte gårds længde og bredde, hvilket de også gjorde retteligt og forstandigt i enhver henseende, som førnævnt.

Ligeledes forpligtede førnævnte Morten Ulf sig og sine arvinger til at frigøre, hjemle og overlade førnævnte hæderværdige Lund domkapitel denne førnævnte gård til evig tid og til punkt og prikke udføre det for alle dem, der med nogen som helst ret kunne rejse sag herom.

Da vi, førnævnte byfoged, rådmænd og borgere, har set og hørt, at dette førnævnte skøde i enhver henseende foregik som ovennævnt, har vi med samtykke og kundskab hængt vore segl ved dette nærværende brev til vidnesbyrd sammen med Morten Ulfs segl, som han har hængt ved som hovedsegl og stadfæstelse af, at han i enhver henseende har solgt og skødet således som ovennævnt.

Givet ovennævnte år, dag og sted.