1437. 22. januar. Vejrupgård


Biskop Navne af Odense bevidner, at Niels Pedersen, ærkedegn i Ribe, og Henrik Stangeberg, kannik sammesteds, førte vidner på, at Tue Gummesen havde testamenteret to gårde i Vejlby og Erritsø til Ribe domkapitel.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Naffno dei gracia episcopus Ottoniensis salutem in domino sempiternam ♦

Ad noticiam singulorum deducimus per presentes quod sub anno domini mcdxxxseptimo vicesimasecunda die mensis januarii constituti coram nobis in Wethorp pro tribunali sedentibus una cum aliis assessoribus fidedignis / honorabiles viri domini Nicolaus Cristierni archidyaconus Ripensis et Hinricus Stangebergh canonicus ibidem vice et nomine capituli Ripensi / quosdam testes fideles super duabus curiis una videlicet in Wæthlæby et alia in Eryesøø Ripensis dyocesis situatis / ecclesie Ripensi per nobilem virum Tuwonem Gummessøn armigerem de Skowsbo pie memorie / prout eciam in testamento suo coram nobis per eosdem dominos producto satis patet . ob salutem anime sue parentumque suorum datis et legatis produxerunt / allegantes se merito timere absenciam testium eorundem / ipsosque per nos citari et examinari super hoc debita instancia pecierunt / ♦

Demum pretacti testes . scilicet Bassæ Esbernus Esberni et Michael Andree ad instanciam dictorum dominorum per nos legitime citati jurati et singulatim examinati concorditer deposuerunt se presentes fuisse ad hoc in testimonium specialiter vocatos et audivisse eundem Tuwonem in testamento suo ore et in scriptis pretacte ecclesie Ripensi antedictas curias unam videlicet in Wæthlæby et alteram in Eryesøø dedisse et legasse jure perpetuo possidendas / ♦

Insuper dicti testes testati sunt quod idem Tuwo firmiter et districte heredibus suis prohibuit ne testamentum suum quo ad hoc impugnarent seu hanc ultimam voluntatem suam quominus impleretur aliqualiter impedirent ♦

Datum anno et die quibus supra nostro sub secreto presentibus appenso in testimonium et evidenciam premissorum / presentibus honorabilibus viris dominis Kanuto Fogede canonico Arusiensi et Boecio Somer presbitero una cum aliis fidedignis ♦

Oversættelse

Navne, af Guds nåde biskop i Odense, til alle, der ser dette brev, evindelig hilsen i Herren.

Med dette brev bringer vi det til kundskab for enhver, at i det Herrens år 1437, på den 22. dag i januar måned, fremstod for os, der sad i dommersædet på Vejrupgård sammen med andre troværdige assessorer, de hæderværdige mænd, hr. Niels Christensen, ærkedegn i Ribe, og hr. Henrik Stangeberg, kannik sammesteds, på vegne af Ribe domkapitel og fremførte nogle tro vidner vedrørende to gårde, nemlig en i Vejlby og den anden i Erritsø, i Ribe stift, der var givet og testamenteret til Ribe domkirke af den ædle mand Tue Gummesen af Skovsbo, væbner, (from ihukommelse) – således som det klart fremgår af hans testamente, der af de samme mænd blev fremlagt for os – for sin og sine frænders sjæles frelse; og idet de påberåbte sig med rette at frygte for disse vidners fravær har de med tilbørlig henstilling bedt om, at de af os stævnes og afhøres om dette.

Dernæst erklærede de ovennævnte vidner, nemlig Basse, Esbern Esbersen og Michael Andersen – efter de nævnte herrers anmodning lovligt stævnet, indsvoret og enkeltvis afhørt af os – i enighed at have været til stede – til et vidnesbyrd særligt tilkaldte til dette – og have hørt samme Tue i sit testamente både mundtligt og skriftligt give og testamentere ovennævnte Ribe domkirke de førnævnte gårde, nemlig den ene i Vejlby og den anden i Erritsø, til at besidde med evig ret.

Ydermere bevidnede de ovennævnte vidner, at samme Tue fast og bestemt forbød sine arvinger at bestride sit testamente, hvad dette angår, eller på nogen måde forhindre, at denne hans sidste vilje blev udført.

Givet ovennævnte år og dag under vort sekret, der er hængt ved dette brev til vidnesbyrd og sikkerhed om det ovennævnte, i nærvær af de hæderværdige mænd, hr. Knud Foged, kannik i Århus, og Bo Sommer, præst, sammen med andre troværdige mænd.