1437. 21. februar. Rougsø herredsting


Jes Kanne i Ørbæk får et tingsvidne på Jesper Klementsens vegne. Otte mænd vidner, at hr. Niels Pedersen, som boede i Herfølge og nu er død, var uskyldig i Troels Olufsens død i Voer.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ men thætte breff see æller høre helsæ wy Jæppæ Sky[tt]e foghet j Rwgsøø hæreth Lassæ Mus j Stenholt Erik Lunow foghet j Æsendrup wæpnere Pæther Knutsøn foghet j Hæfringæholm Jessæ Haagh j Ørstæthæ Øyti Nyelsøn j Wtby Therkel Gunnysøn j Thorløff oc Nissæ Tuæsøn j Sødhrupp . ewindeligæ mæth wor herræ ♦

Alle men skal thet witerlicht wære nærwærendes[1] oc komeskolendes at aar / æffter wors hærres føthilsis aar mcdxxxvii ar[2] thæn thorsdagh næst fore sanctæ Mathias dagh apostil tha war skikketh fore oss oc fore andræ flere gothæ mæn pa forde Rwghsøø hæriths thing jnnen fire stokkæ en beskethen man Jessæ Kannæ j Ørbæk huilken som vpkrafdhæ fik oc fræmledde eth fult standendes things witnæ / pa Jæppæ Clæmethsøn s wæynæ aff otte skyællighæ dande mæn swasom ære Olæff Stighsøn j Ænsændrup / Haghen Nyelsøn j Jngisløff Nissæ Jenssøn . Nissæ Esbernsøn Pæther Dany j then samæ stædh Pæther Gyøtsøn j Wtby Øyty Pæthersøn j thensame stæth oc Asmund Nyelssøn j Kardhæ / ♦

Hwilke otte skællighe danda mæn tha witnethe pa theres troo oc r[æ]tte sannendhæ at her Nyels Pæthe rsøn j Hærføylæ bodhæ som man kallethe Judekællære j Syælænd hwæs syæl gudh hafue / war radh oc gærnyng vskyldich j Thruels Olæffsøn s dødh j Woore bothæ hwes siæl gudh haffwe oc wuldhæ æy i hans dødh i [no]gher madæ ♦

Huilket swa ær ganget oc fareth som til foren stander screueth thet hørdhe wy o[c] saw[e ...] thet witne wy mæth wore ingcilæ hængdhæ fore thettæ breff / ♦

Gifuet aar oc dagh oc stædh [so]m til foren stander schrefueth etcetera ♦

1. nærwærendes] nærwærendes nærwærendes, A. 2. ar] Tilføjet over linjen, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.