1437. 27. februar. Svavsted


Biskop Nicolaus af Slesvig, vidimerer kong Valdemar 3.s brev af 16. august 1326, hvori denne stadfæster og udvider Slesvig kapitels privilegier, og erklærer seglet for ægte.

Tekst efter A. Lakuner udfyldt med støtte i de fire andre vidisser af samme dato. Det vidimerede brev er trykt i Dipl. Dan. 2. rk. IX. nr. 305.

Tekst

Nicolaus[1] dei et apo<stolice s>edis gratia episcopus Sleswicensis universis et singulis presens publicum instrumentum sive transsumptum inspectur<is seu au>dituris sinceram in domino caritatem ♦

Pridem ad honorabilis viri domini Erici Bundonis canonici ecclesie nostre Sleswic<ensis in>stantiam citavimus atque peremptorie citari mandavimus per nostras literas speciales in valvis dicte ecclesie nostre Sleswicensis debit<e publi>catas generaliter omnes et singulos quos infrascriptum tangit negotium seu tangere poterit quomodolibet in futurum ac qui sua put<averint> interesse eorumque procuratores si qui essent in <civit>ate nostra Sleswicensi pro eisdem quatenus certo statuto peremptorio termino in <Swaue>stede comparerent legitime judicialiter coram no<bis> ad audiendum per nos judicem ordinarium mandari judicialiter tr<anssumi tran>sexemplari ac in publicam transsumpti formam <redi>gi quoddam privilegium per quondam pie memorie illustrissimum Walde<marum Da>norum Slavorumque regem venerabilibus preposito et capitulo <d>icte nostre ecclesie super libertatibus ejusdem datum et concessum cujus <tenor> de verbo ad verbum inferius est insertus necnon ad videndum et audiendum sigillum dicto privilegio appensum et appositum per t<estes> recognosci vel causam si quam ration<abile>m haberent quare predicta fieri non deberent allegandum et ostendendum alioquin in predicto proce<deremus> negotio prout juris <fo>ret dictorum citatorum absentia seu contumacia in aliquo non obstante ♦

In quo quidem termino compa<ruit in> judicio coram nobis dictus dominus Ericus Bundonis et citatorum prefatorum non comparentium contumaciam accusavit ipsosque ad actum hujus<modi contumac>es reputari per nos obtinuit pronunciari et u<l>terius in eorum contumaciam nonnullos testes idoneos <ad ipsiu>s instantiam et <de> m<anda>to nostro citatos presentes et comparentes de et super recognitione sigilli dicti privilegii produxit quos recepimus et m<edio eo>rum juramento super premissis diligenter examinavimus <et> deinde privilegium hujusmodi diligenter inspeximus vidimus tenuimus et <de> suspicione diligenter examinavimus ♦

Et quia post diligentem examinationem et inspectionem et testium <de>positionem comperimus pri<vilegium> hujusmodi a<c> sigillum fore sana integra <et> illesa non viciata non cancellata non abrasa non abolita omni prorsus vicio et suspicione carentia ac sigillum <for>e verum sigillum illius cui asscribitur et prout in eodem privilegio narratur idcirco nos Nicolaus pro tribunali sedentes in contumaciam dictorum citatorum sigillum hujusmodi privilegii pro recognito habuimus ♦

Et cert<is d>e causis animum nostrum ad hoc moventibus et ne aliquis contra nos de nimia precipitatione suspicaretur protunc di<stu>limus ulteriora sed postmodum ad actus ulteriores in hujusmodi negotio procedendo denuo et ex superabundanti peremptorie <citari m>andavimus per nostras literas speciales in valvis pretacte ecclesie opidi Swauestede debite publicatas generaliter omnes et singulos <quos in>frascriptum tangit negotium seu tangere <p>oterit quomodolibet eorumque procuratores si qui essent in opido Sw<a>uestede <pro> eisdem quatenus certo statuto termino competenti ad trans<su>mendum et transexemplandum transsumi et exemplari mandari dec<retumque> nostrum interponi ac literas desuper decerni videndum vel causam quare hoc minime fieri debuerint allegandum comparerent coram nobis ♦

Quo adveniente termino comparuit iterum in judicio coram nobis dictus dominus Ericus Bundonis et citatorum prefatorum non comparentium contumaciam accusavit quos per nos ad actum hujusmodi contumaces reputari sigillumque predictum prout prius recognitum fuerat iterato pro recognito haberi ac ipsum privilegium transsumi et transexemplari decretumque nostrum ordinarium interponi instanter postulavit ♦

Idcirco nos Nicolaus episcopus et judex ordinarius pro tribunali sedentes dictos citatos non comparentes merito prout erant justitia id dictante <et> eorum contumacia exigente reputavimus contumaces et in eorum contumaciam prefati privilegii sigillum habuimus pro sufficienter recognito ac ipsum privilegium per Tymmonem notarium publicum scribamque nostrum infrascriptum cui de actu premisso fidem <et> relationem fecimus <et in> eodem primo actu notarium ut eidem Tymmoni relationem de premissis faceret et prothocollum suum ipsi traderet jussimus transsumi et transexemplari ac in publicam transsumpti formam redigi m<an>davimus ad futuram rei memoriam ♦

Cujus quidem privilegii tenor de verbo ad verbum sequitur et est talis ♦

Waldemarus[2] dei gracia Danorum Slavorumque rex omnibus presens scriptum cernentibus salutem in domino sempiternam (etc. = Dipl. Dan. 2. rk. IX. nr. 305). ♦

<Post>que[3] omnia et singula supradicta nos Nicolaus <presens> transsumptum cum ipso originali diligenter aus<cultari> collationari et concordari fecimus et quia post di<li>gentem <aus>cultationem et coll<a>tionem c<omper>imus presens transsumptum <cum> originali predicto in omnibus concordare et in nullo discrepare id<circo authorit>ate nostra ordinaria p<re>dicta decrevi<mus e>t tenore <presen>cium decernimus quod presenti transsumpto publico tanquam ipsi originali <ubi>que locorum tam j<udiciali>ter quam extrajudicialiter mer<ito> po<ssit de>beat ac valeat plena integra ac indubitata fides adhi<be>ri ac talis ac t<an>ta qualis et quanta dicto originali adhiberetur si in medium produceretur ♦

In quorum[4] omn<ium et> singulorum fidem et testimonium premissorum presentes nostras litteras sive presens transsumptum seu publicum instrumentum exinde fieri <et per notarium> publicum infrascriptum subscribi et publicari mandavimus sigillique nostri jussimus et fecimus appensione communiri ♦

<Acta f>uerunt hec in castro nostro Swauestede anno domini millesimo quadringentesimo tricesimo septimo mensis <februa>rii die penultima hora tertiarum vel quasi indictione decimaquinta pontificatus Eugenii pape quarti anno sex<to presentibus discretis> viris dominis Wlfardo Blomen ad sanctum Laurentium in ffor et Octone Draken in Horne divinorum rect<oribus tes>tibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis ♦

(Til venstre herfor Timme Reimars notarmærke) Et ego <Tymmo> Reimari clericus Bremensis diocesis publicus imperiali auctoritate notarius quia predicti primi termini observanciam et s<igilli recog>nicionem predictus reverendus in Christo pater et dominus dominus Nicolaus episcopus Sleswicensis michi vive vocis oraculo <retulit> judicialiter prout etiam de prothocollo honorabilis viri domini Detlevi Mellinghusen notarii publici communiter lega<lis re>putati judicialiter extraxi et personaliter transumptioni transexemplationi et decreti interpositioni omn<ibusque> aliis et singulis premissis dum sic ut premittitur fierent et age<rentu>r una cum prenominatis testibus presens interfui eaque omnia et singula sic fieri vidi et audivi ideoque hoc presens publicum instrumentum manu mea <propria> conscriptum de mandato dicti reverendi patris subscripsi publicavi et in hanc publicam instrumenti formam redegi quam signo et nomine meis solitis et consuetis una cum appensione sigilli ejusdem reverendi patris signavi rogatus et requisitus in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum ♦

1. Nicolaus] Initial udsmykket og hele navnet fremhævet med større og federe skrift, A. 3. que] Fremhævet med større og federe skrift, A. 4. In quorum] Fremhævet med større og federe skrift, A.

Oversættelse

Nicolaus, af Guds og det apostolske sædes nåde biskop af Slesvig, til alle og enhver, der ser eller hører nærværende offentlige instrument eller transsumpt, oprigtig kærlighed i Herren.

Tidligere har vi på anmodning af den hæderværdige mand, hr. Erik Bondesen, kannik i vor kirke i Slesvig, stævnet, og ved vore særlige breve,[A] der på tilbørlig vis er offentliggjort på porten til vor domkirke i Slesvig, befalet peremptorisk at stævne i almindelighed alle og enhver, hvem nedennævnte anliggende vedrører, eller på nogen måde kan vedrøre i fremtiden, og som tror, at det vil kunne vedrøre dem, samt deres prokuratorer, hvis der skulle være sådanne for dem i vor by Slesvig, til i Svavsted på en bestemt fastsat peremptorisk termin lovformeligt at møde for os i retten for af os som ordinær dommer ved dom at høre det befalet at transsumere og kopiere og opsætte i transsumptens offentlige form et privilegium givet og tilstået den ærværdige provst og det ærværdige domkapitel ved vor nævnte kirke angående deres friheder af den fordum meget berømmelige Valdemar, de Danskes og de Venders konge, (af from ihukommelse) – hvis indhold ord for ord er indsat nedenfor – og tillige at se og høre, at det på nævnte privilegium vedhængte og anbragte segl undersøgtes af vidner; eller for at påberåbe sig og fremføre grunden – hvis de skulle have en fornuftig sådan – til at de førnævnte ting ikke burde udføres; i modsat fald ville vi fortsætte i førnævnte anliggende, således som det stemte med retten, uanset de nævnte indstævnedes fravær eller trodsige udeblivelse.

Til denne termin mødte nævnte hr. Erik Bondesen for os i retten og anklagede de føromtalte indstævnede, men ikke fremmødte, for trodsig udeblivelse, og han opnåede, at vi erklærede, at de i denne handling regnedes for trodsigt udeblevne, og i deres trodsige udeblivelse førte han ydermere nogle tilstedeværende, fremmødte, hertil egnede, og efter hans anmodning og ved vores pålæg stævnede, vidner til og om anerkendelsen af seglet på nævnte privilegium, hvilke vidner vi har modtaget og omhyggeligt undersøgt med deres ed om de førnævnte ting; og dernæst har vi omhyggeligt efterprøvet, set og taget dette privilegium i hånden og omhyggeligt undersøgt det for mistanke.

Og fordi vi efter omhyggelig undersøgelse, efterprøvelse og vidneaflæggelse har erfaret, at privilegiet og seglet er ubeskadigede, hele og uskadte, ikke ødelagte, ikke fordærvede, ikke skrabede, ikke gennemstukne, og ganske fri for fejl og anledning til mistanke, og at seglet er det sande segl for ham, hvem det tilskrives, og således som det angives i samme privilegium. har vi Nicolaus, beklædende dommersædet, derfor – i de nævnte stævnedes trodsige udeblivelse – anset dette privilegiums segl for anerkendt.

Og af visse årsager, der bevæger vort sind til dette, og for at ingen skulle have os mistænkt for alt for stort hastværk, udsatte vi på det tidspunkt sagen yderligere, men dernæst har vi til de senere retshandlinger i den sag, der skal gennemføres, atter og til overflod ved vore særlige breve, der på tilbørlig vis er offentliggjort på porten til ovennævnte kirke i Svavsted by, befalet, at i almindelighed alle og enhver, hvem nedennævnte anliggende vedrører, eller på nogen måde kan vedrøre i fremtiden, samt deres prokuratorer, hvis der skulle være sådanne for dem i Svavsted by, stævnes peremptorisk til på den bestemte, fastsatte og rette termin i Svavsted at møde for os for at se det, som skulle transsumeres og kopieres, blive transsumeret og kopieret og vort dekret blive udstedt, og et brev herom blive dekreteret; eller for at påberåbe sig grunden til, at dette ikke bør udføres.

Til denne termin mødte atter i retten for os den nævnte hr. Erik Bondesen og anklagede de føromtalte stævnede, men ikke fremmødte, for trodsig udeblivelse, og androg indtrængende om, at de af os i denne sag måtte blive regnet for trodsigt udeblevne, og at det førnævnte segl atter måtte blive anset for anerkendt, således som det tidligere var blevet anerkendt, og at vort dekret måtte blive udstedt.

Derfor har vi Nicolaus, biskop og ordinær dommer, siddende på dommersædet, og idet de nævnte indstævnede ikke mødte frem, med rette, når det hændte, som retfærdigheden krævede og på grund af deres trodsige udeblivelse, regnet dem for trodsigt udeblevne, og i deres trodsige udeblivelse har vi anset det føromtalte privilegiums segl for fuldt ud anerkendt, og vi har beordret samme privilegium transsumeret, kopieret og opsat i transsumptens offentlige form til fremtidigt minde om sagen af nedennævnte Timme, offentlig notar og vor skriver, til hvem vi har aflagt troværdig beretning om førnævnte sag; og hvad angår den første handling har vi befalet notaren at aflægge beretning om det førnævnte og overdrage sin protokol til samme Timme.

Dette privilegiums ordlyd følger ord for ord og er således:

Valdemar, af Guds nåde de Danskes og de Venders konge, til alle, der ser dette brev, evindelig hilsen i Herren. (osv. = DRB II 9 nr. 305).

Efter alle og enhver af disse ovennævnte ting har vi Nicolaus omhyggeligt ladet denne transsumpt sammenligne, kollationere og afstemme med originalen, og eftersom vi efter omhyggelig sammenligning og kollationering har erfaret, at denne transsumpt stemmer overens med førnævnte original i alt, og ikke afviger i noget, har vi derfor i kraft af vores førnævnte ordinære myndighed afgjort, og afgør ved dette brevs indhold, at denne offentlige transsumpt overalt, både i og udenfor retten, med rette kan, bør og fortjener at blive vist fuld, hel og ubetvivlelig tiltro som selve originalen og fuldt ud den samme tiltro, som ville blive vist nævnte original, hvis den blev fremlagt i offentligheden.

Til bekræftelse for og vidnesbyrd om alt og hvert af det førnævnte har vi befalet, at vores nærværende brev, eller nærværende transsumpt, eller nærværende offentlige instrument herpå udfærdiges, og af nedennævnte offentlige notar underskrives og offentliggøres, og vi har befalet og ladet vort segl vedhænge til bekræftelse.

Dette er forhandlet på vor borg Svavsted i det Herrens år 1437, på den næstsidste dag i februar måned, i timen for tertssangen eller deromkring, i den 15. indiktion, i pave Eugenius 4.s sjette embedsår i nærvær af de gode mænd, hr. Wolfart Blomen, sognepræst ved Skt. Laurentius på Før, og hr. Otto Draken, sognepræst i Horne, som var særligt tilkaldt og opfordret til at bevidne ovenstående.

Og jeg Timme Reimars, gejstlig fra Bremen stift, med kejserlig bemyndigelse offentlig notar, har – fordi den ærværdige fader i Kristus og herre, hr. Nicolaus, biskop i Slesvig, i retten mundtligt fortalte mig om overholdelsen af den førnævnte første termin og anerkendelsen af seglet, således som jeg har uddraget af protokollen tilhørende den hæderværdige mand hr. Detlev Mellinghusen, der almindeligt er kendt som offentlig notar ved retten, og fordi jeg sammen med de føromtalte vidner personligt var til stede ved transsumeringen og kopieringen, ved udstedelsen af dekretet og ved alle og enhver af de andre ovennævnte handlinger, mens de fandt sted som beskrevet, og så og hørte alt og hvert udført således – derfor underskrevet og offentliggjort dette nærværende offentlige instrument, som jeg egenhændigt skrev efter pålæg af den nævnte ærværdige fader, og jeg har opsat det i instrumentets offentlige form, som jeg har signeret med mit sædvanlige og vante mærke og navn, og som samme ærværdige faders segl tillige er hængt ved, opfordret og anmodet dertil til sikkerhed og vidnesbyrd om alt og hvert af det ovenstående.

A. Eller vort særlige brev; det kan ikke afgøres med sikkerhed, om der er tale om ét eller flere breve..