1437. 27. februar. Svavsted


Biskop Nicolaus af Slesvig vidimerer kong Olufs brev af 1. maj 1386 og hertug Valdemar 5. Eriksen af Sønderjyllands brev af 10. januar 1339, hvori disse stadfæster Slesvig kapitels privilegier, og erklærer seglene for ægte.

Tekst efter Aa. De vidimerede breve er trykt i Dipl. Dan. 4. rk. III. nr. 37 og 2. rk. XII. nr. 133.

Tekst

Nicolaus dei et apostolicæ sedis gratia, episcopus Sleswicensis. universis et singulis præsens transumptum[1] seu publicum instrumentum inspecturis, salutem in domino. ♦

Pridem ad honorabilis viri domini Erici Bundonis canonici ecclesiæ nostræ Sleswicensis citavimus, atque peremptorie citari mandavimus, per nostras literas speciales in valvis cathedralis[2] ecclesiæ nostræ Sleswicensis debite publicatas, generaliter omnes et singulos, quos infrascriptum tangit negotium seu tangere poterit quomodolibet, in futurum et qui sua putaverint interesse, eorumque procuratores si qui essent in civitate nostra Sleswicensi pro eisdem. quatenus certo statuto termino in Swauestede legitime judicialiter comparerent coram nobis ad audiendum per nos judicem ordinarium, mandari judicialiter transumi[3] transexemplari ac in publicam transumpti formam redigi quædam[4] privilegia[5] per quondam piæ memoriæ illustrissimos Olaum Daciæ Norwegiæ Slauorum Gothorumque regem, ac Waldemarum Juciæ ducem, venerabilibus præposito et capitulo dictæ nostræ ecclesiæ super libertatibus ejusdem data et concessa, quorum tenores de verbo ad verbum inferius sunt inserti nec non ad audiendum et videndum sigilla dictis privilegiis appensa et apposita per testes recognosci, vel causam si quam rationabilem haberent, quare præmissa fieri non deberent allegandum et ostendendum, alioquin in prædicto procederemus negotio prout juris foret dictorum citatorum absentia seu contumacia in aliquo non obstante. ♦

In quo quidem termino comparuit in judicio coram nobis dictus dominus Ericus Bundonis, et citatorum præfatorum non comparentium contumaciam accusavit, ipsosque ad actum hujusmodi contumaces reputari per nos obtinuit pronunciari. et ulterius in eorum contumaciam nonnullos testes idoneos ad ipsius instantiam et de mandato nostro citatos præsentes et comparentes de et super recognitione sigillorum dictorum privilegiorum produxit, quos recepimus, et medio eorum juramento diligenter examinavimus. et deinde privilegia hujusmodi diligenter inspeximus vidimus tenuimus et de suspicione diligenter examinavimus. ♦

Et quia post diligentem examinationem et inspectionem et testium depositionem comperimus privilegia hujusmodi ac sigilla fore sana integra et illæsa, non vitiata non cancellata non abrasa non abolita sed omni prorsus vicio et suspicione carentia, ac sigilla fore vera sigilla illorum quibus asscribuntur et prout in eisdem privilegiis narratur. idcirco nos Nicolaus pro tribunali sedentes in contumaciam dictorum citatorum sigilla hujusmodi privilegiorum pro recognitis habuimus. ♦

Et certis de causis animum nostrum ad hoc moventibus, et ne aliquis[6] contra nos de nimia præcipitatione suspicaretur pro tunc distulimus ulteriora, sed postmodum ad actus ulteriores in hujusmodi negotio procedendo denuo et ex superabundanti peremptorie citari mandavimus per nostras literas speciales in valvis prætactæ ecclesiæ oppidi Swauestede debite publicatas, generaliter omnes et singulos, quos infrascriptum tangit negotium, seu tangere poterit quomodolibet in futurum, eorumque procuratores si qui essent in oppido Swauestede pro eisdem quatenus certo statuto termino competenti ad transumendum et transexemplandum transumi et transexemplari decretumque nostrum interponi ac literas desuper decerni, videndum, vel causam quare hæc fieri non deberent allegandum, comparerent coram nobis. ♦

Quo adveniente termino comparuit iterum in judicio coram nobis dictus dominus Ericus Bundonis et citatorum præfatorum non comparentium contumaciam accusavit, quos per nos ad actum hujusmodi contumaces reputari sigillaque prædicta prout prius recognita fuerant iterato pro recognitis haberi[7] ac ipsa[8] privilegia[9] transumi, et transexemplari decretumque nostrum ordinarium interponi instanter postulavit: ♦

Idcirco nos Nicolaus episcopus et judex ordinarius pro tribunali sedentes et citatos dictos non comparentes merito prout erant, justitia id dictante et eorum contumacia exigente reputavimus contumaces et in eorum contumaciam præfatorum privilegiorum sigilla habuimus pro sufficienter recognitis, ac ipsa privilegia per Tymonem notarium publicum scribamque nostrum infrascriptum, cui de actu præmisso fidem et relationem fecimus et in eodem primo actu notarium ut eidem Tymoni relationem de præmissis faceret et prothocollum suum ipsi traderet jussimus transumi et transexemplari, ac in publicam transumpti formam redigi mandavimus, ad futuram rei memoriam. ♦

Quorum quidem privilegiorum unius videlicet Olai regis tenor de verbo ad verbum sequitur et est talis. ♦

Olaus dei gratia Daciæ Norwegiæ Slauorum Gothorumque rex, ac verus hæres regni Swethiæ, omnibus ad[10] quos præsens scriptum pervenerit. salutem in omnium salvatore. (etc. = Dipl. Dan. 4. rk. III. nr. 37) ♦

Alterius vero videlicet Woldemari ducis Juciæ tenor sequitur et est talis. ♦

Woldemarus dei gratia dux Juciæ omnibus ad quos præsens scriptum pervenerit, salutem in omnium salvatore. (etc. = Dipl. Dan. 2. rk. XII. nr. 133) ♦

Post quæ omnia et singula supradicta nos Nicolaus præsens transumptum cum ipsis originalibus diligenter auscultari collationari, et concordari fecimus. et quia post diligentem auscultationem et collationem comperimus præsens cum originalibus prædictis in omnibus concordare et in nullo discrepare. idcirco authoritate nostra ordinaria decrevimus[11] et tenore præsentium decernimus, quod præsenti transumpto publico tanquam ipsis originalibus ubique locorum, tam judicialiter quam extrajudicialiter merito possit debeat et valeat plena integra et indubitata fides adhiberi, et talis et tanta, qualis et quanta dictis originalibus adhiberetur, si in medium producerentur. ♦

In quorum omnium et singulorum fidem, et testimonium præmissorum præsentes nostras literas, sive præsens transumptum seu publicum instrumentum exinde fieri, et per notarium publicum infrascriptum subscribi et publicari mandavimus, sigillique nostri jussimus et fecimus appensione communiri. ♦

Acta fuerunt hæc in castro nostro Swauestede anno domini millesimo quadringentesimo tricesimo septimo mensis februarii die penultima indictione vero decima quinta, hora tertiarum vel quasi. pontificatus Eugenii papæ[12] quarti anno sexto, præsentibus discretis viris dominis Wlfardo Blomen ad sanctum Laurentium in fforie et Ottone Draken in Horne divinorum rectoribus testibus ad præmissa vocatis specialiter et rogatis. ♦

Et ego Tymo Reimari clericus Bremensis diocesis publicus imperiali authoritate notarius quia prædicti primi termini observantiam et sigillorum recognitionem prædictus reverendus in Christo pater et dominus dominus Nicolaus episcopus Sleswicensis mihi vivæ vocis oraculo judicialiter retulit prout etiam de prothocollo honorabilis viri domini Detlevi Mellinghusen notarii publici communiter legalis reputati judicialiter extrahi, et personaliter transumptioni transexemplationi et decreti interpositioni omnibusque aliis et singulis præmissis dum sic ut præmittitur fierent et agerentur una cum prænominatis testibus præsens interfui, eaque omnia et singula sic fieri vidi et audivi. ideoque hoc præsens instrumentum manu mea propria conscriptum de mandato dicti reverendi patris subscripsi publicavi, et in hanc publicam formam redegi. quam signo et nomine meis solitis et consuetis, una cum appensione sigilli ejusdem reverendi patris signavi, rogatus et requisitus, in fidem et testimonium omnium et[13] singulorum præmissorum.

1. transumptum] = transsumptum her og i det følgende, Aa. 3. transumi] =transsumi her og i det følgende, Aa. 4. quædam] Rettet i marg. fra quoddam, Aa. 5. privilegia] Rettet fra privilegia, Aa. 6. aliquis] Med ali- tilf. o.lin.: . 7. haberi] Rettet fra habuimus, Aa. 8. ipsa] Rettet fra ipsum, Aa. 9. privilegia] Rettet fra privilegium, Aa. 10. ad] Herefter slettet quod, Aa. 11. decrevimus] Rettet fra decernimus, Aa. 12. papæ] Tilføjet o. lin., Aa. 13. et] Tilføjet o. lin., Aa.

Oversættelse

Nicolaus, af Guds og det apostolske sædes nåde biskop af Slesvig, til alle og enhver, der ser eller hører nærværende offentlige instrument eller transsumpt, hilsen i Herren.

Tidligere har vi på anmodning af den hæderværdige mand, hr. Erik Bondesen, kannik i vor kirke i Slesvig, stævnet, og ved vore særlige breve,[A] der på tilbørlig vis er offentliggjort på porten til vor domkirke i Slesvig, befalet peremptorisk at stævne i almindelighed alle og enhver, hvem nedennævnte anliggende vedrører, eller på nogen måde kan vedrøre i fremtiden, og som tror, at det vil kunne vedrøre dem, samt deres prokuratorer, hvis der skulle være sådanne for dem i vor by Slesvig, til i Svavsted på en bestemt fastsat termin lovformeligt at møde for os i retten for af os som ordinær dommer ved dom at høre det befalet at transsumere og kopiere og opsætte i transsumptens offentlige form nogle privilegier givne og tilståede den ærværdige provst og det ærværdige domkapitel ved vor nævnte kirke angående deres friheder af de fordum meget berømmelige Oluf, Danmarks, Norges, de Venders og Goters konge, (af from ihukommelse), og Valdemar, hertug af Jylland, (af from ihukommelse) – hvis indhold ord for ord er indsat nedenfor – og tillige at se og høre, at de på nævnte privilegier vedhængte og anbragte segl undersøges af vidner; eller for at påberåbe sig og fremføre grunden – hvis de skulle have en fornuftig sådan – til at de førnævnte ting ikke burde udføres; i modsat fald ville vi fortsætte i førnævnte anliggende, således som det stemte med retten, uanset de nævnte indstævnedes fravær eller trodsige udeblivelse.

Til denne termin mødte nævnte hr. Erik Bondesen for os i retten og anklagede de føromtalte indstævnede, men ikke fremmødte, for for trodsig udeblivelse, og han opnåede, at vi erklærede, at de i denne handling regnedes for trodsigt udeblevne, og i deres trodsige udeblivelse førte han ydermere nogle tilstedeværende, fremmødte, hertil egnede, og efter hans anmodning og ved vores pålæg stævnede, vidner til og om anerkendelsen af seglene på nævnte privilegier, hvilke vidner vi har modtaget og omhyggeligt undersøgt med deres ed om de førnævnte ting; og dernæst har vi omhyggeligt efterprøvet, set og taget disse privilegier i hånden og omhyggeligt undersøgt dem for mistanke.

Og fordi vi efter omhyggelig undersøgelse, efterprøvelse og vidneaflæggelse har erfaret, at privilegierne og seglene er ubeskadigede, hele og uskadte, ikke ødelagte, ikke fordærvede, ikke skrabede, ikke gennemstukne, men ganske fri for fejl og anledning til mistanke, og at seglene er de sande segl for dem, hvem de tilskrives, og således som det angives i samme privilegier. har vi Nicolaus, beklædende dommersædet, derfor – i de nævnte stævnedes trodsige udeblivelse – anset disse privilegiers segl for anerkendt.

Og af visse årsager, der bevæger vort sind til dette, og for at ingen skulle have os mistænkt for alt for stort hastværk, udsatte vi på det tidspunkt sagen yderligere, men dernæst har vi til de senere retshandlinger i den sag, der skal gennemføres, atter og til overflod ved vore særlige breve, der på tilbørlig vis er offentliggjort på porten til ovennævnte kirke i Svavsted by, befalet, at i almindelighed alle og enhver, hvem nedennævnte anliggende vedrører, eller på nogen måde kan vedrøre i fremtiden, samt deres prokuratorer, hvis der skulle være sådanne for dem i Svavsted by, stævnes peremptorisk til på den bestemte, fastsatte og rette termin i Svavsted at møde for os for at se det, som skulle transsumeres og kopieres, blive transsumeret og kopieret og vort dekret blive udstedt, og et brev herom blive dekreteret; eller for at påberåbe sig grunden til, at dette ikke bør udføres.

Til denne termin mødte atter i retten for os den nævnte hr. Erik Bondesen og anklagede de føromtalte stævnede, men ikke fremmødte, for trodsig udeblivelse, og androg indtrængende om, at de af os i denne sag måtte blive regnet for trodsigt udeblevne, og at de førnævnte segl atter måtte blive anset for anerkendt, således som de tidligere var blevet anerkendt, og at vort dekret måtte blive udstedt.

Derfor har vi Nicolaus, biskop og ordinær dommer, siddende på dommersædet, og idet de nævnte indstævnede ikke mødte frem, med rette, når det hændte, som retfærdigheden krævede og på grund af deres trodsige udeblivelse, regnet dem for trodsigt udeblevne, og i deres trodsige udeblivelse har vi anset de føromtalte privilegiers segl for fuldt ud anerkendt, og vi har beordret samme privilegier transsumeret, kopieret og opsat i transsumptens offentlige form til fremtidigt minde om sagen af nedennævnte Timme, offentlig notar og vor skriver, til hvem vi har aflagt troværdig beretning om førnævnte sag; og hvad angår den første handling har vi befalet notaren at aflægge beretning om det førnævnte og overdrage sin protokol til samme Timme.

Det ene af disse privilegiers, nemlig kong Olufs, ordlyd følger ord for ord og er således:

Oluf, af Guds nåde Danmarks, Norges, de Venders og Goters konge og sand arving til Sveriges rige, til alle, der får dette brev i hænde, hilsen i alles frelser. (osv. = DRB IV 3 nr. 37).

Ordlyden af det andet, nemlig hertug Valdemar af Jyllands, følger og er således:

Valdemar, af Guds nåde hertug af Jylland, til alle, der får dette brev i hænde, hilsen i alles frelser. (osv. = DRB II 12 nr. 133).

Efter alle og enhver af disse ovennævnte ting har vi Nicolaus omhyggeligt ladet denne transsumpt sammenligne, kollationere og afstemme med originalerne, og eftersom vi efter omhyggelig sammenligning og kollationering har erfaret, at denne stemmer overens med førnævnte originaler i alt, og ikke afviger i noget, har vi derfor i kraft af vores ordinære myndighed afgjort, og afgør ved dette brevs indhold, at denne offentlige transsumpt overalt, både i og udenfor retten, med rette kan, bør og fortjener at blive vist fuld, hel og ubetvivlelig tiltro som selve originalerne og fuldt ud den samme tiltro, som ville blive vist nævnte originaler, hvis de blev fremlagt i offentligheden.

Til bekræftelse for og vidnesbyrd om alt og hvert af det førnævnte har vi befalet, at vores nærværende brev, eller nærværende transsumpt, eller nærværende offentlige instrument herpå udfærdiges, og af nedennævnte offentlige notar underskrives og offentliggøres, og vi har befalet og ladet vort segl vedhænge til bekræftelse.

Dette er forhandlet på vor borg Svavsted, i det Herrens år 1437, den næstsidste dag i februar måned, i den 15. indiktion, i timen for tertssangen eller deromkring, i pave Eugenius 4.s sjette embedsår, i nærvær af de gode mænd, hr. Wolfart Blomen, sognepræst ved Skt. Laurentius på Før, og hr. Otto Draken, sognepræst i Horne, som var særligt tilkaldt og opfordret til at bevidne ovenstående.

Og jeg Timme Reimars, gejstlig fra Bremen stift, med kejserlig bemyndigelse offentlig notar, har – fordi den ærværdige fader i Kristus og herre, hr. Nicolaus, biskop i Slesvig, i retten mundtligt fortalte mig om overholdelsen af den førnævnte første termin og anerkendelsen af seglet, således som jeg har uddraget af protokollen tilhørende den hæderværdige mand hr. Detlev Mellinghusen, der almindeligt er kendt som offentlig notar ved retten, og fordi jeg sammen med de føromtalte vidner personligt var til stede ved transsumeringen og kopieringen, ved udstedelsen af dekretet og ved alle og enhver af de andre ovennævnte handlinger, mens de fandt sted som beskrevet, og så og hørte alt og hvert udført således – derfor underskrevet og offentliggjort dette nærværende offentlige instrument, som jeg egenhændigt skrev efter pålæg af den nævnte ærværdige fader, og jeg har opsat det i instrumentets offentlige form, som jeg har signeret med mit sædvanlige og vante mærke og navn, og som samme ærværdige faders segl tillige er hængt ved, opfordret og anmodet dertil til sikkerhed og vidnesbyrd om alt og hvert af det ovenstående

A. Eller vort særlige brev; det kan ikke med sikkerhed afgøres, om der er tale om ét eller flere breve..