1437. 3. april. [Roskilde]


Lars Nielsen, præst og evig vikar i Roskilde, udlejer med kapitlets samtykke en øde grund (nord for Torvegade i St. Olafs sogn) tilhørende Trinitatis alter, hvor han er alterpræst, til Peder Jakobsen, dennes hustru Elisabeth og ét af deres børn for deres levetid, hvorefter grunden - med den bygning, de skal opføre der, og øvrig forbedring på ejendommen - frit skal vende tilbage til præsten eller hans efterfølgere ved alteret.

Tekst efter A.

Tekst

Alle men thette breff see eller høre læset helser jec Laffrens Nielssøn prest oc perpetuus vicarius i Roskilde kirke ewinnelighe meth wor herre . ♦

Oc kungør jec thet alle men meth thette mit opne breff at iec aff hedheriligs cappitels i Roskildes samtykke oc wilie til leye haffue ladet een beskeden man Pether Ieopssøn oc hans husfrue Elsæbe som han nw haffuer oc eet hans barn som han nw haffuer eller oc faa skal meth forde sin husfrue huilkit the bodhe vnnæ willæ effter beggis therres døth oc thesse effterskrefne articlæ holde wel oc kan / een ødhe grwnd som hører tel sancte Trinitatis altære i Roskilde kirke huilkit iec nw eyer som ligger østen nest wedh een grwnd som hører oc til forde sancte Trinitatis alteræ som Henrik Ienssøn nw pa boor for nordhen widh torff gadhen i sancti Olaffs sokn meth all then grwnds tilliggilse enkte vndentaghet j therre daghe so længe som the leffue / meth so dan wilkor som her effter kommæ / ♦

Først at the forde Per Ieopssøn oc Ælsæbe oc barn forde sculæ then grund bygge oc bethræ meth godh bygning oc bygd j godhe madhæ holde effter therres makt oc foræffning oc giffue mek eller myn effterkommere til leyæ aff then samme grund huert aar een lødhiæ mark godhe pænninge som almennelighe giffs aff andre bodher widh samme gadhe halfuæ pænningnenæ om pasche oc halfuæ om Michels møsse vden all lenger tøffring ♦

Item skeer thet so at the forde articlæ ey holdna wordhæ som fore screffuæt staar tha scal iec eller myn effterkommere haffuæ full makt igen atkalle thette forde breff / ♦

Item naar the forde Per Ieopssøn Elsæbe oc barn forde affgonge oc døthe ære / tha scal forde grund meth bygning oc bædhring til mik eller til myn effterkommere frij vden alt hinder eller nogher mandz gensiælse gensten igen komæ ♦

In cujus rei testimonium sigillum venerabilis capituli Roskildensis una cum sigillo meo presentibus est appensum . ♦

Datum anno domini mocdoxxxviio feria quarta pasche ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.