1437. 5. april.


Ingerd Hermansdatter (Pennow), enke efter Niels Vognsen (Jul af Sønderjylland), sælger for 150 mark lybsk til Ribe domkapitel sit gods i Gårslev sogn: Gravengård og Urnegård (nu forsvundne gårde i Gårslev sogn) samt to gårde og et møllested i Mørkholt.

Tekst efter A.

Tekst

Alle men thettæ breff see eller høre lesæ helsær jegh Jngierdh Hermensdatter Nissæ Woghenssøns efftherleuer ewinnelik meth gudh ♦

Och kungør at jegh wetherkinner megh meth thettæ myt apen breff athawæ wppboret aff hetherlik[1] men ærchideghen och capittel i Ripæ tree ℳ oc too hwndryt lubiske ℳ j soo dane mwnt som j Lybeke oc Hamburgh ære genghæ och gewæ ♦

For hwilkæ som penninghe jegh sæl oc skødher wpplather oc anthwordher forde capittel Ripæ myt gotz liggendes j Garsløff soghen so som ær Grauenghard som Pæther Bagher vtj boer oc gywer vj ørthy korn til skyld ♦

Item en gardh j Myrkeholt som Jessæ Nielsøn gywer iiij ørthic korn aff ♦

Item Vrnæ gardh som Pæther Jenssøn jboer og gywer v ørthyc korn oc en mølle stedh meth dam oc damstet

Item en gardh som jboer Pæther Rødh och gywer j øre korn til skyld meth alle och hwert særdels forde gotz tillydels som ær agher oc ængh skoff fiskwandh fægangh woth oc thyrt ænthet wntaghet til ewinnelik eyghels ♦

Item tilbindher jegh megh oc mynæ aruinghe atfrij oc frelssæ oc tilatstaa forde capittel j Ripæ alle oc hwersærdels forde gotz oc theres tilhørels for hwer manss atthalæ ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis honorabilium virorum dominorum Andree Skeel canonicus Ripensis Johannis Michaelis rectoris ecclesie Wadeel Johannis Taghesøn in Jerlløff sacerdotum Nicholai Stangebergh Thuconis Dam armigerorum Petri Loffringh advocati et Olavi Johannis proconsulis in Wædeel presentibus est appensum ♦

Datum anno domini mo cdxxx viio feria sexta pasche ♦

1. hetherlik] etherlik, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.