1437. 13. juni . Malmø


Borgmesteren og rådmændene i Malmø meddeler, at kapitlet i Roskilde har ladet bygge en ringmur langs stranden nedenfor kapitlets gård i Malmø.

Muren er 18 favne lang, så bred som gården tilsiger, 9 alen høj og 3 murstene tyk. Dertil skal de have fortovet på begge sider af vejen til låns, så at vejen bliver 10 alen bred. På den sydlige side af vejen må de bygge et stejlerum, et skur og et oplagssted udelukkende om efteråret og ikke andre bygninger. Op til ringmuren på den nordlige side af vejen må de bygge en bygning, som bedst kan komme dem til nytte.

Ringmuren og bygningerne opføres med sådanne vilkår, at byen kan løse ringmuren fra kapitlet, når det er belejligt for dem. Hver favn indløses for 5 lødige mark, mens bygningerne indløses til et beløb fastsat efter to gode mænds bestemmelse fra hver side.

Tekst efter Ac.

Tekst

Allæ mæn som thettæ breff se elles høræ helse wi borgemæstere oc radmæn i Malmøge kærlige meth wor herræ ♦

Gøræ wi ether widerlikt meth thettæ wort opnæ breff at hederlige domherræ i Roskildæ capitel hawæ ladet mwre een ringmwr wdmeth stranden næthæn for therre gard the hawæ her i Malmøge then som liggær norden for attelgathen oc kalles strandgarthen ther Reinike van Bøghel nw vtti boor / ♦

Hwilken mwr som holdær hoos attæn fagnæ i længdæn swo bred som gardæn tilseier / ni alnæ høgh / oc thre mwrstene thiwk / ♦

Ther til skulæ the hawe aff eth kærligt oc weneligt laan fortaen pa bothe sidernæ with wægen swo ath wægen bliwer ti alnæ bred / ♦

Pa then syndræ sithæ weth wægen maghæ the bygge steilerwm skwr oc styrterwm alenstige om høsten oc ey annen bygning / ♦

Æn pa then norræ sithæ with wægen maghæ the bygge vp til forne ringmwr skællig bygning then som them bæst til nyttæ komme kan / ♦

Meth swo don wilkor at førstæ oss wæl beleilikt ær tha skullæ wi elles wore effther kommere løsæ then forne ringmwr fra forde hederlige capitel intil wor by / hwær fagn for fæm lødig mark fæm skilling grot for hwær lødig mark i thølig mynt som tha geff oc gænger ær i Skone / ♦

Oc hwad bygning som the bygge pa forne fortaa som tha stonder then skulæ wi oc betale them oc losæ intil oss effther firæ godhæ mænz sielse two pa therres wegnæ oc two pa woræ wegnæ / ♦

Thennæ forne fortaa skulæ the forde hederlige domherræ beholdæ swo længæ til thes wi løse forne ringmwr igen oc bygning som tha pa fortaaen stonder som her fore screwit stonder / ♦

Ath thettæ forne skal i allæ mathe stadukt oc fast bliwe effther wilkor som her fore screwit staar tha hawæ wi forde borgemæstere oc radmæn meth wiliæ oc widskap hængt wort bys inceglæ for thettæ nærwarinde wort opnæ breff til widnisbyrd ♦

Datum Malmogis anno domini mocdoxxxo septimo feria quinta proxima ante festum sancti Botulphi abbatis /. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.