1437. 30. juni.


Seks gejstlige og verdslige vidner erklærer, at de var til stede, da biskop Navne Jensen (Gyrsting) af Odense tildømte kirken og præsten i Ringe tienden af to gårde i Brangstrup og Lombjerggård.

Tekst efter Aa1.

Tekst

Alle mænd dette brev see og høre, helse vi Jep[1] præst og forstander til St. Hans Closter i Ottense. Poul Nielsen præst og biskoppens official i Svendborg. Jep[2] Basse af Nielstrop, Jens Michelsen landsdommer i Fyen og Otto Smegede af vaaben og Henniche Tygensen borgemester i Odense, ævindelig for Gud. ♦

Kundgjøre vi dem alle mænd nærværende og komme skulle, os nærværende at have været, seet og hørt at[3] aar efter Guds byrd 1437 St. Pouls dag seneste skikket var for hellige fader og hr. biskop Nafne i Odense. og for os og for mange flere gode mænd, hr. Hans præst i Rædinge og sognepræst i den samme stæd paa den eene side, Jens Simonsen i Ryslinge og sognemænd i den samme stæd paa den anden side, om deele og trætte, som imellem dem var, om tiende af nogen jorder, der ligger til 2de gaarde i Brangstrop som Mathis Skræder og David Umen boe og Liungbierge gaard, til hvilken af de 2de kirker af de fornævnte gaarder skulle tiendes, ♦

da efter begges deres beviisning, tiltale og gjensvar, fandt fornte hellige fader biskop Nafne, som han og andre gode mænd, der hos var, ret og skjel tykte være, for ret, at Rædinge kirke og præst skulle nyde alt tiende af fornte jorder, som de hertil dags have gjort, saalænge de af Ryslinge kirke bedre beviisning forekomme. ♦

In cujus rei testimonium sigilla nostra sunt appensa. ♦

Datum anno et die, quibus supra. ♦

3. at] et Aa1.

Oversættelse

Alle mænd, der ser og hører dette brev, hilser vi Jakob, præst og forstander ved St. Hans kloster i Odense, Poul Nielsen, præst og biskoppens official i Svendborg, Jakob Basse af Nielstrup, Jens Mikkelsen, landsdommer på Fyn, og Otto Smeger, væbner, og Hennike Tygesen, borgmester i Odense, evindeligt med Gud.

Vi kundgør for alle mænd, både nulevende og kommende, at vi har været til stede, og set og hørt, at i år 1437 efter Guds fødsel, sankt Pouls dag seneste, fremstod for den hellige fader, hr. biskop Navne i Odense, og for os og mange flere gode mænd hr. Hans, præst i Ringe og sognepræst sammesteds, på den ene side, og Jens Simonsen i Ryslinge og sognemændene sammesteds på den anden side om en retssag og strid imellem dem vedrørende tiende af noget jord, der ligger til to gårde i Brangstrup, hvori Mads Skræder og David Umen bor, og til Lombjerggård; til hvilken af de to kirker de førnævnte gårde skulle svare tiende?

Efter begge parters bevisførelse, tiltale og gensvar, da fandt førnævnte hellige fader biskop Navne – i overensstemmelse med hvad han og andre gode mænd, der var tilstede, fandt ret og rigtigt – at Ringe kirke og præst skulle oppebære al tiende af den førnævnte jord, således som de hidtil har gjort, indtil repræsentanterne for Ryslinge kirke kunne fremvise bedre adkomstbeviser.

Til vidnesbyrd om dette er vore segl hængt ved.

Givet ovennævnte år og dag.