1437. 11. august. Vemmetofte


Kristian Bryning, væbner, sælger hr. Aksel Pedersen (Thott) i Härlöv, ridder, en tredjedel af gården i Ordrup og sine rettighed i Vester Såby, Nyrup og møllen, som han har arvet efter fru Elene Pallesdatter (Tå) og Jens Knudsen (Tå), sin morbroder, som var kannik i Århus.

Tekst

Allæ mæn thettæ breff zee . æller høræ helsær iæk Kristern Bryning aff wapn ewinnælig meth guth ♦

Kungøræ iæk allæ mæn nærwærindes oc kommæsculendes at iæk witherkænnær mek oc minæ arffingæ at haffuæ solt oc affhændh wælbyrdugæ[1] man herre Axel Pætherssøn ridder i Hærloff .i. Skonæ en thrithiæ deel i howet gardhen i Orthorp oc i byn min rætticheth i Sawæ by i Nyrop oc i mollæn meth allæ therres tilligelsæ som ær ager oc æng skow oc mark woth oc thyurth rørendhæs oc wrørendhæs ænktæ vndhen takæt ee hwat som thet hælst ær æller næffnes kan ♦

Huilket som mech ær meth rættæ til falleth i arff æffter frwæ Elnæ Pallens dotter oc her Iens Knutssøn min mother brother som canek war i Aars forde her Axel oc hans arffing til ewinnælig æyæ æyskulændes for wtæn then deel som her Axel til forn ther wti haffthæ ♦

Oc kænnæs iæk mek oc minæ arffuingæ fult fææ oc werth vp haffuæ baret fore thet forde gothz swa at mek aldelæs wel nøyæs ♦

Oc til binder iæk mek oc minæ arffingæ forde her Axel oc hans arffingæ thet forsawdæ gotz at fri oc til sta til ewerdelik æyæ ♦

Oc wor thet swo at thet worther hanum aff wunnæt æller hans arffingæ meth landz low æller meth noker ræt tha tilbinder iæk mech oc minæ arffingæ forde her Axel æller hans arwingæ thet igen atfri vthen allæ hinder æller hiælpærædhæ æller ytermer ræt gangh ♦

In cujus rei testimonium sigillium meum una cum sigillis nobilium virorum videlicet Petri Grubbes de Alssleff Krumpen de Gamelkøghæ Werneri Bole de Schyrpinge Kanuti Iacobi de Walby Andree Swenonis de Hawenlowæ et Iohannis Tiderici rectoris ecclesie Spielthorp sunt appensa ♦

Datum Wæmetoffte anno domini mcdxxx septimo dominica proxima post festum sancti Laurencii martiris ♦

1. wælbyrdugæ] wælbymdugæ, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.