1437. 14. oktober.


Svenning Andersen (Vinter) af Vodstrup, væbner, skøder og overdrager Dueholm Kloster en gård i Tødsø, for hvilke han har fået to gårde i Vodstrup, den ene til ejendom, den anden i pant; tillige stadfæster han klostret i besiddelsen af alt det gods, som det har fået af hans fader, broder eller andre af hans forfædre.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle[1] men thette breff see eller høræ læses helser jegh Swenningh Anderssøn aff Wodstrup wæpnær ewindeligh meth guth ♦

Jegh kiændes meth thette breff at iegh hawer skøt och op lat til ewindeligh eyæ hedherligh mæn och regelbwnden her Iens Brwn priær i Dwholm och conuæntis brøther i thet samme sted een[2] gard i Thydzød then Marin Iwels deghens æffterlewer nw i boor och skylder[3] thry pund korn meth øgh og holzkorn och[4] een annen gard i thet samme sted kalles Dætterbarnhawe meth alle thessæ[5] forde gardes och gotzes tilliggelsæ so som ær een halff bols iord och alle rættehied som iegh hawer i forde Thydzød marck enktæ wntaghit ♦

For thy tilbindær iegh megh och mynæ arwinger forde pryær och brøder och theris æffterkommæ the forde gardæ och theris tilligelsæ at frii och hemel til ewindeligh eyæ for alle mæntz til tale och kiændes iegh at hawe fanghet to gardæ i Wodstrup een til eydom och annen i pant aff forde priær och brøther for thette forde gotz ♦

Item[6] stadfæster iegh til forde kloster Dwholm alt thet gotz thet som priær och brøder hawer fanghet aff myn father och myn broder ellær ander [7] mynæ foreldær anthen meth skøde ellær opnæ brewe eller selgaff ellær huilke lees the hawe thet nw i theræ wære ♦

Til windesbyrd henger iegh myt incegel for thette breff meth andre gode mæntz inceglæ so som ær her Niels prest i Thydzød och Iepp Smed radman i Nykiøbingh ♦

Datum anno domini mcdxxx septimo die sancti Kalixti martiris ♦

1. Alle] A gennemstreget m. rødt, Aa. 2. een] Her begynder understregning m. rødt, Aa. 3. skylder] Her slutter understregning m. rødt, Aa. 4. och] Her begynder understregning m. rødt, Aa. 5. thessæ] Her slutter understregning m. rødt, Aa. 6. Item] Igennemstreget m. rødt og rød understregning begynder, Aa. 7. ander ] Her slutter understregning m. rødt, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.