1437. 13. november. [Lübeck]


Borgmestre og rådmænd i Lübeck erklærer at have købt øen Femern med slottet Glambek af Adolf 8., hertug af Slesvig.

Hertug Adolf og dennes arvinger har dog tilbagekøbsret efter en periode på 10 år.

Tekst efter A.

Tekst

Wij borgermeistere vnde ratmanne der stat Lubeke bekennen vnd bet{ue}gen openbare an dessem vnsem besegelden breue / alse wij van dem h{oe}chgebornen vorsten vnde heren / hern Al{ue}e / hertogen to Sleswick / greuen to Holsten . Stormeren vnde to Schouwenborch / vnsem gunstigen leuen heren / vmme vnser borgere menen n{ue}tticheit willen / to vns hebben gekofft dat land Vemeren / mit deme slote Glambeke / vnde mit allen desuluen landes . vnde slotes tobehoringen / na jnneholde des kopbreues darup gegheuen / ♦

So bekenne wij borgermeistere vnde radmanne . vor vns vnde vor vnse nakomelinge wan de erbenomede h{oe}chgeborne furste hert{oe}ge Alff / edder syne eruen na teyn jaren erst{ue}olgende / dem rade to Lubeke vorkundigen de losinge des landes Vemeren vnde des slotes Glambeke mit eren tobehoringen vnde de betalinge dar na bynnen rechten tijden don / na vtwisinghe des vorgerorden kopbre{ue}es / so schole wij vnde willen vnde vnse nakomelinge van der stat Lubeke wegen / land vnde slott mit eren tobehoringen / dem vorscreuenen heren hertogen Al{ue}e vnde synen eruen / sunder alle weddersprake wedder antworden / dar nyner behelpinge ane tonetende vns vnde vnser stat to vromen / vnde der herschop to schaden / vorder wen de rechte kop breff jnne hefft / ♦

Desses to merer witlicheit hebbe wij vor vns vnde vor vnse nakomelinge van vnser stat Lubeke wegene / dersuluen vnser stat secrete jngesegel gehenget an[1] dessem breue / de gegheuen vnde scre{ue}en is / na der bord Cristi verteynhundert jar vnde darna in deme souenvndedruttigesten jare[2] des midwekens na sunte Mertens dage des hilgen bisschoppes \ ♦

1. an] to, A. 2. jare] jaren, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.