1437. 16. december. Køge byting


Tingsvidne fra Køge byting om, at Jens Bjørnsen (Bjørn) ikke mødte til de to berammede lovdage i en strid med forstanderne af Vor Frue alter og St. Gertruds kapel om to gårde i Køge. Bytinget vidimerer tillige et af forstanderne fremlagt gavebrev af Bjørn Olufsen (Bjørn) fra 1394. 6. juni på én gård.

Udtog efter A. Det vidimerede brev af 1394. 6. juni er trykt i Diplomatarium Danicum 4. rk. V nr. 231.

Tekst

Alle men thettæ neruerendis breff see æller høre læsit helsser Jep Anderssøn byfoghet i Køge Iep Nielssøn Gyze kallis Laurens Rothe borgemestere / Høwe Iens Pæthersøn Henric Nykøping Hemmyng Smyt radmen och Eric Mathissøn borgere j samestad iwynnelige meth gudh ♦

Wi gøre alle gothe men witherlict neruerendis och komendis thet aar æffter gudz byrd m cd xxx pone thet siwnde then mondaw nest æffter sancte Lucie daw jomfrwe oc martir war pone forde Køge byting oss neruerendis oc flere gothe men forde ting daw tha ting søctæ war kwngiort for alle thet wælboren man Iohan Biørnssøn haffde warit pone forde ting then threthie tingdaw nest tilforen oc kert thet hanum ware two gorde aff tagne j forde Køge ligende oc wilde strax ræth haffue ♦

Tha enghen man war neruerendis som wilde forde gorde forsware tha lawde konungs foghet lawdawe fore bothe forde Iohan oc war frue alteris gotz i Køge oc sancte Gertredis capellis forstondere i samestad hwilke forde gorde i wære haffde at the skulde møte pone forde ting hwer meth syn bewisnyngh[1] halff monith dawen nest æffter

Tha then mødnynge daw kom tha møthe forne alteris oc capellis forstondere oc Iohan icke møthe ♦

Ther meth fremlengdis the lawdawe ythermer een i viii dawe for Iohan s tilkommylssæ oc han ei tha heldher komme wilde ♦

Tha lodhe forne alteris oc capellis forstondere fræm komme oc læsæ eet ferdigt opet breff vraghit oc vskrabit helt vthen smytte meth ferdighe wisse hele hengende jnceile swo ludennæ ord fran ord som nw æffter stondher screwit ♦

Allæ mæn (etc. = DD 4.V.231) ♦

Ath swo ær gonghet oc mætfarit om forde Iohan s kiære maal oc forne alteris oc capellis forstonderis møtnyng meth forde breffs læsilssæ thet withne wi fremdelis meth wore jnceile hengde fore thettæ opne breff til witnebyrd ♦

Datum anno domini m cd xxxviio die et loco quibus supra /. ♦

1. syn bewisnyngh] synbewisnyng, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.