1437. Hads herredsting


Et tingsvidne af Hads herredsting vedrørende gårde og andet gods i Saksild og Dyngby.

Tekst efter reg.

Tekst

a):

Ett pergamente things vinde, aff Hattz heridz thing, paa gaarde och guodz y Saxill sogend, y Saxell bye, och ett boell sammestedz, och j gaard y Dungbye, ♦

Anno 1437. ♦

b):

Et pergamendtz tingsuinde aff Hadtzherritzting paa gaarde och goedtz i Saxill bye, et boell ibidem och gaarde i Døngby sogen ♦

1437. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.