1437. .


Tingsvidne om, at otte mænd aflagde vidnesbyrd om, at Maie Ovesdatter gav sin arveandel, som var skattefrit gods, i Halskov og Halskov Gårde til Højslev kirke for sit gravsted, og at fru Anne solgte al sin arv sammesteds efter sønnen Niels Ovesen (af Dragsgård) til kirken.

Tekst efter reg.

Tekst

a):

Item ith wintnne aff viii mend ath all thenn søster dield somm Maye Ousdatther hwnn erffuede y Halffskow och Halffskougaard / thet gaff hwnn till Høgsløff kircke for hennes ledersted och war frij godz etcetera ♦

Mcdxxxvii ♦

b):

Tings wittne att Maye Oussdatter haffuer giffuett til Høxleff[1] kircke en søster deell som hun haffde erffuitt j Halskoff gaard och Halskoff ♦

Item att fru Anne haffde sold ald thend deell hun haffde j ald forne Haldskoffgaard och Halskoff och hues hun ther vdinden haffde erffuitt effther hindis sønn Niels[2] Oussen ♦

Anno[3] 1437 ♦

1. Høxleff] Forinden slettet Hefl, B-reg. 3. Anno] Datum, NKS 1567 fol.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.