1437..


Jens Andersen (Basse) i Bildsø, væbner, mageskifter med Antvorskov kloster sin hovedgård i Bildsø med en øde og to beboede gårdsæder samt en gård i Skamstrup, mod klostrets gods i Ørslevvester: tre beboede gårde og en mindre ødegård.

Tekst efter reg.

Tekst

Jenns Annderssenn webner i Bildtze, vdlagde closterit sinn hoffuidtgaardt i Bildtze, sampt och tho beböede och enn øde gaardsede, och schylder 8 pundt ♦

Item enn gaardt i Schamstrup i Tutzeherridt, giffuer enn fierding smør, ♦

Och fich hannd till wedderlag aff forne closters guodtz vdj Ørsløff westre i Gøstringe sogen threj bygde gaarde, och huer skylder threj pundt, med enn øde byggestedt giffuer j schilling grott, ♦

1437, ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.