1438. 24. februar.


Vidnesbyrd aflagt i Viborg af en række verdslige og gejstlige personer om, at hr. Morten Spurv, provst i Viborg, i biskop Laves tid var rejst til Rom, hvor han fik udvirket sekularitet for kannikerne i Viborg, da de regelbundne kanniker var uddøde på nær to.

Tekst efter A.

Tekst

Alle men thettæ breff see hæller høre læse hælse wj Vagn Iensøn aff Boseholm / Yuær Jwl ther vapen ær / Marten / Marquard Marquardsøn Cristiern Pedhersøn / Laurens Jensøn ther prestær ære Pedher Samsingh borghæmæster j Wiborgh Thomas Wyllæ Wiborgh lantzthings hørrer / Nisse Jensøn / Jenss Nielsøn [ra]dmen[1] j thet same steth / Knwt Andersøn / Gregorius Anderssøn / Cristiern ræmæsnædher oc Claus Fvn[??]ø[2] / borgh[e]re[3] j Wiborgh ewinneligh [m]eth[4] wor herre ♦

Wi kungiøræ alle men at thet ær oss wel witherlict ath j fordom meth hiætherlighæ fadhers biscop Laghæ / b[i]scop[5] j Wiborgh oc hans kære capittels ther vppa then tiidh war raadh oc wiliæs een beskeden man her Marten Spargh [meth][6] kirkens penninghe foor til Room oc impetreret secularitatem til Wiborgh kirke oc foor so hiem j geen til Wiborgh oc antword[e][7] [h]an[8] the breffue oc beuisninghæ / ther pauen haffdhæ giuet them til Wiborgh kirke / oc forde biscop Laghæ hwæsse siæl guth nathæ giordhæ hannum til prouestæ j Viborgh kirke oc bleff so in habitu seculari j ottæ ar æller j tij førræ en her Eggar[d]h [9] withæ oc creeret hannum til regel prouæs<t>æ ♦

Item withæ wj thet wel at gantze capittil vppa then tiidh war j Wi[b]orgh[10] kirke sændhæ forde her Eggardh oc her Jacob Pedhersøn til ærchiebiscop Pedher aff Lundh ♦ Oc han giordhæ execrationem so at werlds canike mattæ settes jn j Wiborgh kircke ♦

Item er thet oss wel witherlict at then tiidh wærlds canik[e][11] war[12] in taghen j Wiborgh kirke tha war prouæste Marten siælff huoss oc war thet gior[d][13] meth hans gothæ wiliæ och ha[n][14] stodh æy j modh j nogher mathe vppa then tiid[h][15]

Item er thet oss wel witherlict at ænghen man bodh segh til at taghæ regel j Wiborgh kirke fra then tiidh her Marten kom hiem aff Room oc haffdhæ tha forhwæruet secularitatem oc so til then tiidh wærlds canike worthæ jn taghen oc ey længer førræ

Oc er thet oss witherlict at alle regel canik[e][16] ware døthe wden too længy til fornæ / førræ wærlds canike wor[d][17] in taghen oc ii so langh tiidh [???]gh[e]n[18] han capittils gotz all æne æffter siin æghen wiliæ oc ænte bygdæ adh kirken . ♦

At so ganget oc faret ær . thet witnæ wj meth ware incigle hænghe foræ th[et]tæ[19] open breff ♦

Datum anno domini mo cdo xxxviii ipso die beati Mathie apostoli ♦

1. [ra]dmen] suppleret grundet et hul i brevet. 3. borgh[e]re] usikker læsning, A. 4. [m]eth] m kan kun ses delvist, A. 5. b[i]scop] i kan kun ses delvist, A. 6. [meth]] usikker læsning, A. 7. antword[e]] usikker læsning, A. 8. [h]an] h kan kun ses delvist, A. 9. Eggar[d]h ] suppleret grundet et hul i brevet. 10. Wi[b]orgh] suppleret grundet et hul i brevet. 11. canik[e]] usikker læsning, A. 12. war] ov. l., A. 13. gior[d]] suppleret grundet et hul i brevet. 14. ha[n]] usikker læsning, A. 15. tiid[h]] usikker læsning, A. 16. canik[e]] usikker læsning, A. 17. wor[d]] suppleret grundet et hul i brevet. 18. [???]gh[e]n] usikker læsning, A; Dipl. Viberg. læser brugdii, men det synes ikke sandsynligt mht. de tegn, der kan læses. 19. th[et]tæ] usikker læsning, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.