1438. [11. marts eller 10. juni?] . Nykøbing slot


Tekst efter A.

Tekst

Wy Erik m[eth gut]z nathe Danmarks Sweriges Norges Wendes och Godes konung och hertughe j Pomeren gøre wytterlight meth thætte wort nærwærendes opne breff at wy ære worthen til rathe meth wort raadh nw nærwærendes fore gutz sculd / oc gothe hetherlighe mænz bøn munkke och prest[ther] er j Æsenbeks closter j Nørre Jutland at gutz thyæniste loff och æære / m[aatte] thes wdermere øghes / och the syæle hwes kroppe <ther> [1] hwyles som gotz och jngæld ther til hauer gyffuet maatt[e] thes och wdermere glæthes och hughswales alt thet gotz forende closter hauer liggendes j Halle heret j Abesysel j Nørræ Jutland meth alle syne ræætte tilliggelsse mynnæ aller meeræ som een hetherligh man och renlifflegh her abbet Michel forende closters abbet til foren har[2] bewyisde fore oss och fore flere aff wart raadh tha nærwærendes til foren j Kalingeborgh scællighe meth opne bewysinge hetherlighe mænz inc[i]gle forehenggende at ræætte closters gotz ære fore wden alle hynder / och kæære meth jaa och welyæ / forende closter tilkomet saa byude wy stadhfæste och ewynnelighe tildømme forende gotz til forende [clo]ster stadhfæstelight / at blyffu[e] forbyuthende alle mæn och hwar særdeles her[3] æffter thenne tiidh / oppa at delæ / kæære aller oppa orsaghe[4] wnder [war] konunglighe hæffnd ♦

Datum castro nostro [Nykø]bing feria tercia proxima post dominicam quattuor temporum anno domini [mcdx]xxviii nostro sub secreto etcetera ♦

1. <ther> ] theret A. 2. har] Første bogstav er utydeligt, måske skal der læses sar . 3. her] Andet bogstav er utydeligt, måske skal der læses hær . 4. orsaghe] Usikkert læst.

Oversættelse

Vi Erik, af Guds nåde, Danmarks, Sveriges, Norges, de Venders og Goters konge og hertug i Pommern, gør vitterligt med dette vort nærværende åbne brev, at vi i enighed med vort råd, som er til stede nu, for Guds skyld og efter bøn fra gode og hæderværdige mænd, munke og præster i Essenbæk kloster i Nørrejylland, og for at gudstjeneste, Guds lovprisning og ære måtte øges så meget des mere, og for at sjælene af dem, hvis kroppe hviler dér, og som har givet gods og penge dertil, måtte så meget des mere glædes og husvales, byder, bekræfter og evindelig tildømmer vi alt det gods, som førnævnte kloster har, beliggende i Hald herred i Åbosyssel i Nørrejylland, med alt dets rette tilliggende, mere eller mindre, som en hæderværdig og renlivet mand, hr. abbed Mikkel, førnævnte klosters abbed, tidligere for os og flere af vort råd, som også var nærværende dengang i Kalundborg, med åbne adkomstbreve beseglede med hæderværdige mænds segl har bevist er klostrets rette gods, der uden nogen forhindringer eller retssager er tilkommet førnævnte kloster med tilsagn og samtykke, til det førnævnte kloster, hvor det urokkeligt skal forblive, idet vi under vor kongelige hævn forbyder alle og enhver herefter at rejse sag, sagsøge eller skabe strid herom.

Givet på Nykøbing slot, tirsdag efter tampersøndag, i det Herrens år 1438 under vort segl.