1438. 13. marts. Gerlev


Tekst efter A.

Tekst

Allæ men thette breff s[ee] eller hør[e læse] [h]ielse Nes Pædherssøn och Oleff Andherssøn bymen [i] Slauelssæ kerlighæ meth guth ♦

Kungøre wi allæ [nærwærendes] och komme skulendes ath [aar] effther g[uthz] fødelssæs aar [m] o cd xxxviiio annen dagh effther sancti Gregorii dagh som [.....] [1] [i] Gerleff i Slauelssæ [heret] effther som wi ware til [th]ingh høringæ tagnæ aff lanss tingh i Sælan [dh] in ath føre hedherligh herre her Niels Laurenssøn paa en hedherligh herræs væy[ne som he]dher her Æwærth Ieppsøn som kallæs Kraghæ canich i Roskildhæ i goos so som ære too gordæ i forde Gerløff i hwilken af the too gordhæ en man i boor som hedher Hemmingh Andherssøn och giwer iii pund korn meth annen [re]dhæ for aarligh landgildhæ i then annen gordh i boor en quinnæ som hedher K[.....] [2] Ienssz och giuer iii pund korn for aarligh landhgildhæ i tessæ forde gooz och gordhæ inførdhæ vi forde her Niels Laurissøn poo forde her Æwærs weghnæ och hanum poo bænk setthæ och bøndernæ aff hanum festæ som lanz loff wth visær poo forde her Æwærs veghnæ ♦

Ath thette sa gik thet vidhnæ wi meth thette vorth obne breff och wore insæylæ nædhen fore henghdæ ♦

Giuet aar och dagh som fore ær skrewet

1. [.....] ] Lakune i A. Der kan evt. have stået "pave var" eller lignende.

Oversættelse

Alle mænd, der ser dette brev eller hører det læse, hilser Niels Pedersen og Oluf Andersen, bymænd i Slagelse, kærligt med Gud.

Vi kundgør alle nulevende og kommende, at i år 1438 efter Guds fødsel på dagen efter sankt Gregors dag i Gerlev i Slagelse herred – eftersom vi af Sjællands landsting var udtaget til at indføre den hæderværdige herre, hr. Niels Lauritsen, på vegne af en hæderværdig herre, som hedder hr. Evert Jakobsen, der kaldes Krage, kannik i Roskilde, i noget gods, nemlig to gårde i det førnævnte Gerlev; i den ene af de to gårde bor en mand, som hedder Hemming Andersen, og han giver 3 pund korn foruden andre afgifter i årlig landgilde; i den anden gård bor en kvinde, som hedder K..... Jens' og hun giver 3 pund korn i årlig landgilde – indførte vi førnævnte hr. Niels Lauritsen i førnævnte gods og gårde på førnævnte hr. Everts vegne og satte ham på bænken,[A] og bønderne tog gårdene i fæste af ham på førnævnte hr. Everts vegne, således som det fremgår af landskabsloven.

At det foregik således, bevidner vi med dette vort åbne brev og vore vedhængte segl.

Givet år og dag som ovennævnt.

A. Husherrens bænk, gavlbænken..