1438. 18. marts. Fjends herredsting


En tidligere ejer af Nørhedenæs og Kurgård, Niels Godskesen, havde besiddet disse med rette og havde aldrig skødet eller bortsolgt dem på tinget.

Tekst efter A

Tekst

Alle men thetthæ breff seer aller hør læsæ Helsær iæch Michil Laurissøn herskaps fogæth j Fiænlhæræth/ Nis Lææth thinghøllær pa Fiænlhæræth thingh. Brazæ ther væpnær ær/ Niss Rask j Flø/ Jep Owssøn / Nis Jepssøn i Kobroph ewinnæligh meth gvth ♦

Och kvngør vj ath aar æfther gutz byrdh m° cd° xxxviij° then næst tisdagh for medfast. var skikket for oss. och fleræ godhæ mæn/ en valbornæman Lavæ Iepssøn aff Stadorph gardh esket eth thinghs vitnæ pa Niels Erichssøns veynæ ♦

Han fæk och framledhæ eth fvlth stannyndh things vitnæ loffligh op kravet. so som var Iæph Smyth / Tyghi Qvist Jes Perssøn j Syndhergardh/ Trovels Perssøn / Cristiærn Matisssøn / Iess Morsingh / Jes Matisssøn / Anders Rafn / ath the ottæ forde dondæ mæn vtgingæ och berade them och in komæ/ och vitnæth pa theræ tro och sannyndh. ath the havde hørdh och spordh ath Nørhædenæss och Korræ var Niss Goskæsøn s rætthæ gotz och aller han anthæn skøtæ aller sollæ thet borth til thingh ♦

Thet so ær ganget och farnæ thet vitnæ vj meth vor jnsæghal/

Givet ar och dagh stet som forscrefæn ær .

Oversættelse

Jeg, Mikkel Larsen, kongens foged i Fjends herred, og Niels Led, tingholder på Fjends herredsting, Brase, der er væbner, Niels Rask i Fly, Jakob Ågesen, Niels Jakobsen i Kobberup evindelig med Gud alle mænd, der ser eller hører læst dette brev

Og vi bekendtgør, at der i år 1438 efter Guds fødsel tirsdagen lige før midfaste fremstod for os og flere gode mænd en velbåren mand, Lave Jakobsen af Stårupgård og æskede et tingsvidne på Niels Eriksens vegne

Han fik og fremlagde et fuldt gyldigt tingsvidne opkrævet på lovligt vis, som var Jakob Smed, Tyge Kvist, Jens Pedersen i Søndergård, Troels Pedersen, Kristian Madsen, Jens Morsing, Jens Madsen, Anders Ravn, og at de otte ovennævnte dannemænd gik ud og bestemte sig og kom ind og vidnede på deres tro og sandhed, at Nørhedenæs og Kurgård var Niels Godskesens rette gods, og at han aldrig skødede eller bortsolgt det på tinget

At det foregik og skete således vidner vi med vore segl

Givet år og dag og sted, som er skrevet ovenfor