1438. 10. maj. Fyns landsting


Tingsvidne af Fyns landsting om, at Eggert Kristiansen (Frille) ikke havde gjort kongen nogen uret, men på alle måder været kongen og riget en tro tjener.

Tekst efter A.

Tekst

Jens Michelssøn landz domere j Fywn Jæiep Geed prier at sancte Knwdz closter j Othens Jæiep Mowenssøn prowest j Othens Jæiep commeder j sancte Hians closter j Othens Anders Ywerssøn Hans Foued Kæll Tuessøn Mathis Swatz Raa bert aff Kæderop wæpnere Hennike Tyghessøn borghemester j Othens Jens P[æ]therssøn[1] oc Jæp Pabe rathmen j samme steth wj gøre thet widerlict alle men neruerendes oc kommendes at aar æffter gutz føthelse tith thusende aar fire hwndret aar xxx aar oc paa thet aatende then løwerdagh nest æffter sancte Hians dagh ante portam latinam tha wor skikket paa Fiwnbo landz thing for os oc for andre flere gothe men som tha paa thinge wore een welboren[2] man Æggerd Cristier[n]ssøn[3] ther[4] man Frylle kaller[5] thenne neruerendes breffuisere hwilken som lod os forstaa j bland andre orth at hanum wor till witende woret at hanum schulde wære ower saght oc ower skreuet at han sculde haue wæret paa wor nathighe herre kongens wærste j alle the mode ther han kwnne oc schulde haue giort wor nathighe herre kongen stort owerfang ♦

Oc bath han for gutz skyld oc for rætens skyld prelater præster redder scapet borghemester oc rath oc menighe borghere bønder bokarle oc menighe almwe som tha paa thinge wore at the schulde sie ther till openbare oc æy lade thet for nogher mans skyld forwild æller wenscap æller for fare men sie ther vdj hwad them ther om widerlicht wor som the wilde sware for guth oc for wærden ♦

Tha swarede the alle samdræcteligh ther swo till at the aldri hathe hørt æller sport at forde Æggerd nogher synne hathe giort j mod wor nathighe herre kongen[6] noghet ower fong æller wæret j nogher mode paa wor nathighe herre kongens wærste paa thette landz thing æller anner stæffne hemmelighe æller openbare meth raath æller meth gerning jnnen landz æller vden landz ♦

Oc sathe the swo myghet mere at the hathe fwnnet forde Æggerd Frylle for wor nathighe herre kongens oc ryghens tro thiænere j alle honde mode som een tro donde man bør atwære till thenne dagh ♦

Oc ther æffter opstoth forde Æggerd paa forde landz thing jnnen fire stokke paa then samme dagh oc bodes fik oc framlede jnnen fire thingbenke paa forde thing oc paa forde dagh eet fult things witne with aate skellighe donde men som wore Hans Æggerdssøn Hans Mwle Oleff Michelssøn Anders Lassøn oc Per Nielssøn Raafod rathmen oc bymen j Othens Per Anderssøn aff Høy[e]me[7] Oleff Pætherssøn aff Bramstrup oc Jens Sommer aff Yriessløff hwilke alle samdrechtelighe swo witnede paa therres si[æ]ll[8] oc paa therres sannige ængtet witne j mod them gik at swo som the gothe herre redder scapet oc menighe alwen swarede tøythe oc witnede at forde Æggerd Frille aldri hathe giort wor nathighe herre kongen noghet ower fang oc aldri hathe wæret paa hans wærste æller paa ryghens j nogher mode thet them widerlict wor swo witnede oc the otte donde men som fore skreuet staar / ♦

Oc besønnerlighe witnede the at ther wor nathighe herre kongen wor vde aff landet oc aff righet tha halp han till wor nathighe herres kongens bæste paa thette landz thing oc hwor han kwnne swo at hanum thak bør aff wor nathighe herre kongen oc affhwar donde man thet wj hørthe oc sowe thet witne wj meth wore jnsiglæ hengende n[æ]then[9] for thette breff till witnes byrth ♦

Datum anno die et loco supradictis ♦

1. Jens P[æ]therssøn] usikker læsning, A. 2. welboren] understregning begynder ved e, A. 4. ther] understregning begynder ved h, A. 5. kaller] understregning slutter ved ll, A. 6. kongen] ordet skrevet to gange lige efter hinanden, A. 7. Høy[e]me] usikker læsning, A. 8. si[æ]ll] usikker læsning, A. 9. n[æ]then] usikker læsning, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.